Individualūs pakylėjimai ir sferos pakilimas

Klausimas: Tai yra ištrauka iš Maitrėjos knygos, 22 Rakto („Visrakčiai į Dvasinę Laisvę“): „Pradėkime apibrėždami skirtumą tarp pakilimo iš Žemės – kuris reiškia, kad jums nebereikia grįžti į fizinį įsikūnijimą – ir pakilimo į dvasinę karaliją, kurio dėka tampate nemirtinga būtybe, pakylėtuoju mokytoju. Kaip paaiškinau, egzistuoja būtybės, gimusios šioje konkrečioje sferoje. Į jų tarpą patenka būtybės, evoliucionavusios iš apačios, bendrakūrėjai, kurie buvo sukurti nusileisti į šią sferą (visuose keturiuose lygmenyse) ir angelai, kurie buvo sukurti tarnauti šiai sferai. Šios būtybės negali visam laikui pakilti į dvasinę karaliją, kol ši sfera nebus pasiekusi kritinės masės ir nebus pradėjusi pakylėjimo proceso. Jos buvo sukurtos padėti šiai sferai pakilti, ir todėl jų individualus pakylėjimas yra susietas su visos šios sferos pakylėjimu.“

Iš aukščiau pateiktos ištraukos atrodo, kad tie iš mūsų, kurie nenupuolėme, negalėsime užsitarnauti savo pakylėjimo, kol sfera nebus pasiekusi kritinės masės ir nebus pradėjusi pakylėjimo proceso. Yra daug naujai pakilusių pakylėtųjų mokytojų, ir iš mokymų supratau, kad mes visi turime potencialą užsitarnauti savo pakylėjimą. Ar tai tuomet reiškia, kad mūsų sfera pradėjo pakylėjimo procesą? Ar kaip turėtume suprasti šią aukščiau pateiktą ištrauką iš knygos?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Maitrėjos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų Rusijai skirtame vebinare „Įveikite pranašumo sąmonę ir jausmą, kad esate nevientisi, sutraumuoti ir susikoncentravę į išorę“.

Turite suprasti, kad kiekvienas mūsų perduodamas mokymas turi tam tikrus ribotumus, jis yra perduodamas tam tikru metu, egzistuojant tam tikrai sudėtingai konfigūracijai kolektyvinėje sąmonėje. Tuo konkrečiu metu buvo panaudota tam tikra žodžių kombinacija dėl tos konkrečios sąmonės konfigūracijos. Taip pat turite suvokti, kad čia susiduriame su labai subtiliais, labai sudėtingais dalykais, kuriems aprašyti žodžiai nėra labai tinkami.

Negalite išspręsti šių regimų mįslių ar prieštaravimų per linijišką protą. Retrospektyviai pasakysiu, kad šiandien būčiau išsireiškęs kitaip. Tačiau dėl įvairių priežasčių, būtent tokie žodžiai išėjo iš pasiuntinio proto, iš dalies dėl jo ankstesnio įsitraukimo į Summit Lighthouse organizaciją ir jo tuo metu turėto sąmonės lygio.

Na ir dabar, turite suprasti, kad tam tikru atžvilgiu sfera, kurioje jūs gyvenate, jau yra pradėjusi pakylėjimo procesą, nes yra planetų, kurios jau yra pakilusios, yra planetų, kurios pakilo iš fizinės karalijos, ir būtent dėl to nematote gyvybės, fizinės gyvybės Veneroje. Ir netgi egzistuoja ištisos galaktikos, kurios yra pakilusios į daug aukštesnį lygmenį nei jūsų galaktika. Jūsų sfera turi ganėtinai platų spektrą. Tad iš šios perspektyvos galėtume sakyti, kad jūsų sfera yra pradėjusi pakylėjimo procesą.

Tačiau taip pat turite suprasti, kad ankstesnėje Summit Lighthouse dispensacijoje perdavėme šiek tiek supaprastintą požiūrį į pakylėjimo procesą. Joje buvo pasakyta, kad galite pakilti su 51% subalansuotos karmos, tai reiškia, kad vis dar turėtumėte karmą su savimi, kuri, kaip paaiškino Motina Marija, pagrinde yra jūsų neišspręsta psichologija. Na ir dabar, žinoma, tai reiškė, kad Summit Lighthouse buvo tikima, jog buvo tam tikri žmonės, apie kuriuos pasiuntinys pasakė, kad jie buvo subalansavę, tarkime, 75% savo karmos.

Tad, žinoma, žmonės darė prielaidą, kad šiam žmogui palikus gyvenimo sceną, jis pakils. Ir netgi egzistavo paprotys priimti tokio ir tokio pakylėtojo mokytojo mantiją, nes buvo tikima, kad tas žmogus, kurį jie asmeniškai pažinojo, dabar jau tapo pakylėtuoju mokytoju, nors šis žmogus tariamai ir nebuvo subalansavęs 100% savo karmos.

Mes, žinoma, šioje dispensacijoje pasakėme, kad netapsite pakylėtuoju mokytoju tol, kol turėsite neišspręstos psichologijos, turite išspręsti savo psichologiją, kad galėtumėte tapti visaverčiu pakylėtuoju mokytoju. Tad, žvelgiant iš šios perspektyvos, galėtume tai atskirti ir sakyti, kad yra žmonių, kurie pasiekė tam tikrą lygmenį, kuriame jiems nebereikia pakartotinai įsikūnyti Žemėje, tačiau jie vis dar tebeturi neišspręstos psichologijos, arba, jeigu norite taip sakyti, turi nesubalansuotos karmos, ir todėl jie negali tapti pakylėtaisiais mokytojais.

Tačiau taip pat yra ir tų, kurie išsprendžia pakankamai savo psichologijos, kad per reliatyviai trumpą laiko tarpą po savo išėjimo iš paskutinio savo įsikūnijimo, jie gali tapti pakylėtaisiais mokytojais. Ir pavyzdys čia, žinoma, galėtų būti Lanelo ir Guru Ma, kuriems reikėjo šiek tiek laiko po jų fizinio kūno mirties, kad galėtų tapti pakylėtaisiais mokytojais. Žinau, kad Summit buvo sakoma, jog Lanelo pakylėtuoju mokytoju tapo iš karto, tačiau taip pat buvo pasakyta, kad jam prireikė šiek tiek laiko subalansuoti savo karmą iki 100%. Tad matote skirtumą terminologijoje.

Ir čia turite suprasti, kad nors egzistuoja tam tikra žmonių grupė Žemėje, kurie neturi grįžti į įsikūnijimą po šio gyvenimo, tai nereiškia, kad jie tampa pakylėtaisiais mokytojais. O tuomet yra mažesnė žmonių grupė, kurie gali tapti pakylėtaisiais mokytojais, netrukus po to, kai palieka gyvenimo sceną. Tačiau taip pat yra dar viena grupė žmonių, arba gyvybės srautų, kurie davė priesaiką savo dangiškajame plane likti su Žeme, arba likti įsikūnijime kitose planetose, kol jų planeta pakils arba kol iki galo pakils visa sfera.

Sfera pakyla ne visa iš karto. Sferos pakylėjimas vyksta etapais, kuomet įvairios planetos, iš pradžių labai nedidelis planetų skaičius, tampa pionierėmis, ir tuomet pakyla ištisos galaktikos. O tuomet, kaip sakiau, vyksta net ir pakylėjimas iš fizinio į emocinį lygmenį, tai reiškia, kad tam tikroje planetoje nebelieka gyvybės fiziniame lygmenyje.

Tačiau gyvybė egzistuoja emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose, o tuomet gali įvykti kitas pakylėjimas, kuomet gyvybės nebelieka emociniame lygmenyje, tačiau gyvybė toliau egzistuoja mentaliniame ir identiteto lygmenyse ir taip toliau. Iki kol nebelieka gyvybės nė viename iš šių keturių lygmenų. Kai nebeliks gyvybės nė viename iš keturių lygmenų, jūsų saulės sistema nustos egzistuoti, nes saulė arba taps baltąja nykštuke arba juodąja skyle, ir galiausiai net nebeegzistuos fiziniame lygmenyje.

Tai yra ganėtinai sudėtingi dalykai, kaip galite matyti. Per šią dispensaciją mes pasakėme – ir negalėjome dėl įvairių priežasčių to pasakyti nė per vieną ankstesnę dispensaciją, iš dalies dėl pasiuntinio sąmonės, iš dalies dėl mokinių sąmonės ir iš dalies dėl kolektyvinės sąmonės – šioje dispensacijoje mes pasakėme, kad perduodame laipsnišką apreiškimą. Negalite paimti nė vieno mūsų perduoto apreiškimo ir manyti, kad tai yra galutinis žodis ta tema.

Mes taip pat kalbėjome apie žodžių ribotumą. Mes, žinoma, visada pasiliekame teisę perduoti aukštesnį mokymą, platesnę perspektyvą, kuri, jeigu paimsite tai linijišku protu ir palyginsite su ankstesniu mokymu, atrodys kai prieštaravimas. Kai kuriais atvejais, iš tiesų gali egzistuoti prieštaravimai, kadangi joks pasiuntinys nėra neklystantis, kaip tą netgi pripažino Summit Lighthouse pasiuntinė, ir kaip tą iš tiesų pripažįsta ir šis pasiuntinys.

Tačiau laipsniško apreiškimo procese yra būtina pripažinti, kad bet kuriuo metu egzistuoja sudėtinga lygtis, priklausanti nuo kolektyvinės sąmonės, kuri apsprendžia, kas gali būti perduota, ir kas, mūsų manymu, tuo metu padarys didžiausią poveikį. Mūsų tikslas, žinoma, yra pakelti tam tikrą žmonių grupę ir visą žmoniją į aukštesnį sąmonės lygį, kuriame tuomet galėtume perduoti aukštesnį mokymą.

Ir naujos dispensacijos pradžioje galite matyti, kad yra nutiesiamas tiltas į ankstesnes dispensacijas. Ne be priežasties šis pasiuntinys turėjo ne vienerius metus praleisti Summit Lighthouse organizacijoje ir taip pat studijuoti AŠ ESU judėjimą, ir netgi trumpai pastudijuoti Tilto į Laisvę ir Rerichų mokymus.

Ir tai jis turėjo daryti tam, kad turėtų koncepcijas ir žodžius, kurie būtų naudojami jo prote, idant jo protas sugebėtų verbalizuoti mokymus tokiu būdu, kad žmonės, mokiniai iš ankstesnių dispensacijų, galėtų atlikti perėjimą į šią dispensaciją – nes būtų kažkas, kas jiems būtų pažįstama, ir tai leido bent kai kuriems mokiniams judėti pirmyn kartu su mumis.

Bet tuomet, mes niekada neturime intencijos, kad nauja dispensacija turėtų duoti lygiai tokį patį mokymą kaip ir ankstesnė dispensacija. Kokia būtų prasmė turėti naują dispensaciją, jeigu ji nebūtų naudojama perduoti aukštesniam mokymui už buvusį?

Ir čia mes tiesiog susiduriame su faktu, kad žodžiai turi tam tikrą prasmę tam tikru laiku tam tikroje kultūroje, ir todėl gali būti pasiektas taškas, kuomet esame perdavę mokymą tam tikram lygmeniui, tačiau mums reikia transcenduoti tą mokymą, kadangi jis dabar pradeda stabdyti pažangesnio mokymo perdavimą.

Kitaip tariant, jeigu turėtume naudotis žodžiais tokiu būdu, kad nebūtų galima jų laikyti prieštaraujančiais ankstesniam mokymui, būtų ribojamas mūsų gebėjimas perduoti aukštesnį mokymą. Ir būtent dėl to mes kartais transcenduojame tam tikrą dispensaciją. Kitaip tariant, tam tikra dispensacija pasiekia tam tikrą tašką, kuomet pasiuntinys nėra pakankamai lankstus savo prote, mokiniai, kritinė jų masė, nėra pakankamai lankstūs savo prote, tad nematome galimybės toliau tęsti laipsniško apreiškimo toje organizacijoje. Tai nutiko su AŠ ESU judėjimu, su Rerichais, su Tiltu į Laisve, su Summit Lighthouse.

Tačiau šioje dispensacijoje, tiek pasiuntinys, tiek pakankamas mokinių skaičius pademonstravo pasiryžimą išplėsti savo protą. Ir būtent dėl to mes jau perdavėme mokymus per šį pasiuntinį, kurių perdavimui ankstesniais laikais būtų prireikę trijų skirtingų pasiuntinių ir trijų skirtingų mokinių grupių, nors keletas jų būtų sugebėję pereiti toliau.

Tad tai, tam tikra prasme, yra eksperimentas. Tai mums yra nauja galimybė, ir esame pasiryžę ja naudotis tol, kol pasiuntinys bus pasiryžęs ir gebės plėsti savo protą, ir kol tam tikra kritinė mokinių masė ryšis plėsti savo protą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels