Savasties išlaisvinimas per regėjimą nuoga sąmone

Padma Sambhava


1.

Čionai yra pateikiamas „Savasties išlaisvinimas per regėjimą nuoga sąmone“ kaip tiesioginis įvadas į Esminio Sąmoningumo būseną, iš „Giliausio mokymo apie Savasties išlaisvinimą taikių ir kerštingų dievybių pirminėje būsenoje“.

2.

Skiriama Trikajai ir Dievybėms, atstovaujančioms prigimtinį esminės sąmonės spindintį aiškumą.

3.

Čionai išdėstysiu „Savasties išlaisvinimą per regėjimą nuoga sąmone“, ir tai bus tiesioginis įvadas į esminę sąmonę iš „Giliausio mokymo apie Savasties išlaisvinimą taikių ir kerštingų dievybių pirminėje būsenoje“.

Iš tiesų, šis įvadas į jūsų pačių esminę sąmonę turėtų būti giliai apmąstomas, o laimingieji kilmingos šeimos sūnūs!

SAMAJA! Gya! Gya! Gya!

4.

Emaho!

Tai yra vienatinė proto prigimtis, apimanti visą Samsarą ir Nirvaną.

Ir nors jo esminė prigimtis egzistavo nuo pat pradžių, jūs jos neatpažinote;

Nors jos aiškumas ir buvimas egzistavo be pertrūkių; jūs dar nepamatėte jos veido.

Nors atsirasti jai niekas nestatė kliūčių, jūs vis dar jos nesuvokėte.

Todėl šis tiesioginis įvadas turi tikslą padėti jums pažinti save.

Viskas, kas buvo paaiškinta trijų kartų Pergalingųjų (Budų) aštuoniasdešimt keturiuose tūkstančiuose vartų į Dharmą.

Yra nesuvokiama (nebent suvoktumėte esminę sąmonę).

Iš tiesų, Pergalingieji nieko daugiau nemoko, kaip tik suprasti šitai.

Nors egzistuoja kalnai šventraščių, savo kiekiu siekiančių dangų,

tačiau, kas liečia tikrąją prasmę, yra trys teiginiai, supažindinsiantys jus su jūsų pačių esmine sąmone.

Šis įvadas į Pergalingojo įkūnytą Pirminę Būseną

bus atskleistas tolimesniu metodu, skirtu įžengti į praktiką, kurioje nėra jokių ankstesnių ar vėlesnių praktikų.

5.

Kia-ho!

O mano laimingieji sūnūs, paklausykite!

Nors tai, kas paprastai yra vadinama „protu“, yra visuotinai gerbiama ir daug apie tai diskutuojama,

visgi tai nėra suprantama, arba suprantama tai tėra vienpusiškai.

Kadangi nėra teisingai suprantama, koks jis yra pats iš savęs,

egzistuoja daugybė filosofinių idėjų ir tvirtinimų.

Be to, kadangi paprasti individai jo nesupranta,

jie nesuvokia savo pačių prigimties,

tad jie toliau klajoja tarp šešių (atgimimo) likimų trijuose pasauliuose patirdami kančią.

Todėl nesuprasti savo proto yra labai skausmingas trūkumas.

Nors Sravakai ir Pratijakabudos norėtų tai suprasti Anatmano doktrinos požiūriu, jie vis dar jo nesuvokia paties iš savęs.

O taip pat yra ir kiti, kurie, būdami prisirišę prie savo asmeninių idėjų ir interpretacijų,

Tampa prikaustyti prie šių prisirišimų ir nemato Aiškios Šviesos.

Sravakų ir Pratijakabudų protą temdo jų prisirišimai prie subjekto ir objekto.

Madhjamikų protą temdo jų prisirišimai prie Dviejų Tiesų kraštutinumų.

Krija Tantros ir Joga Tantros praktikuotojų protą temdo jų prisirišimai prie sevasadhanos praktikos.

Maha-jogos ir Anuja-jogos praktikuotojų protą temdo jų prisirišimai prie Erdvės ir Sąmonės.

Ir kas liečia tikrąją non-dualizmo prasmę, šiuo savo (Erdvės ir Sąmonės) dalijimu į du, jie nukrypsta nuo kelio.

Jeigu šie du netaps viena be menkiausio dualizmo, tikrai nepasieksite Budiškumo.

Kas liečia jūsų pačių protą, ir tai galioja visiems, Samsara ir Nirvana yra neatskiriami.

Ir vis dėlto, kadangi ir toliau priimate ir kenčiate prisirišimus bei nemėgimus, ir toliau klajosite Samsaroje.

Todėl turėtumėte apleisti savo aktyvias ir neaktyvias dharmas.

Tačiau, kadangi savasties išlaisvinimas per nuogą regėjimą esmine sąmone jums bus čionai atskleistas,

Turėtumėte suprasti, kad visas dharmas yra įmanoma ištobulinti ir užbaigti didžiajame, absoliučiame Savęs Išlaisvinime.

Tad kad ir kokiomis praktikomis beužsiiminėtumėte, jas visas įmanoma ištobulinti Didžiajame Tobulume.

Samaja! Gya! Gya! Gya!

6.

Kas liečia šią tviskančią sąmonę, vadinamą „protu“,

Nors yra sakoma, kad ji egzistuoja, iš tiesų ji neegzistuoja.

(Kita vertus) būdama šaltiniu, ji yra visos įvairovės, glūdinčios Nirvanos palaimoje ir Samsaros sielvarte, ištakos.

O kadangi yra tokia geidžiama, ji yra visų Vienuolikos Indų brangakmenis.

Kas liečia jos vardą, įvairūs jai taikomi vardai yra nesuvokiami (savo skaičiumi).

Kai kurie ją vadina „proto prigimtimi“ arba „pačiu protu“.

Kai kurie Tirthikai vadina ją Atmanu arba „Savastimi“.

Sravakai vadina ją Anatmano doktrina arba „savasties nebuvimu“.

Čitamatrinai vadina ją Čita arba „Protu“.

Kai kurie ją vadina Pradžpramit arba „Išminties Tobulumu“.

Kai kurie ją vadina Tathagata-garbha arba „Budiškumo embrionu“.

Kai kurie ją vadina Mahamudra arba „Didžiuoju Simboliu“.

Kai kurie ją vadina „Unikalios Sferos“ vardu.

Kai kurie ją vadina Dharmadhata arba „Realybės dimensija“.

Kai kurie ją vadina Alaja arba „visa ko pagrindu“.

O kai kurie ją tiesiog vadina „paprastąja sąmone“.

7.

Kai esate supažindinami (su savo pačių esmine sąmone), įžengimo į ją metodui reikalingi trys punktai:

Praeities mintys yra aiškios ir tuščios, nepaliekančios jokių pėdsakų.

Ateities mintys yra gaivios ir neapipintos jokiomis sąlygomis.

O dabarties momente, kai jūsų protas lieka savo paties būsenoje, nieko nekonstruodamas, sąmonė, tą akimirką, yra ganėtinai įprastinė.

Ir kai pažvelgsite į save šiuo nuogu būdu (be jokių šokinėjančių minčių),

Kadangi tebus vien šis grynasis stebėjimas, bus atrastas skaidrus aiškumas, nors nebus jokio stebėtojo;

tebus tik nuoga pasireiškianti sąmonė.

(Ši sąmonė) yra tuščia ir visiškai tyra, ji niekieno nėra kuriama.

Ji autentiška ir neapsimestinė, be jokio aiškumo ir tuštumo dualizmo.

Ji nėra išliekanti ir visgi jos niekas nesukūrė.

Tačiau ji nėra tiesiog niekas ar kažkas sunaikinto, nes ji yra skaidri ir egzistuojanti.

Ji neegzistuoja kaip vienas darinys, kadangi ji yra čia ir aiški, būdama daugeliu.

(Kita vertus) ji nėra sukuriama kaip daiktų daugybė, nes ji yra neatskiriama ir skonis jos yra vienas.

Ši prigimtinė savimonė neatsiranda iš už jos ribų egzistuojančių dalykų.

Tai yra tikrasis įvadas į realiąją dalykų esmę.

8.
Šioje esminėje sąmonėje, Trikaja (Trejopi Kūnai) yra neatskiriami ir pilnai egzistuoja kaip vienas.

Kadangi ji yra tuščia ir niekieno niekur nekuriama, ji yra Dharmakaja (Dharma-Kūnas).

Kadangi jos spindintis aiškumas reprezentuoja tuštumos prigimtinį perregimą spindesį, ji yra Sambhogakaja (Atlygio-Kūnas / Parankinis Kūnas).

Kadangi jos atsiradimas niekur nėra kliudomas ar pertraukiamas, ji yra Nirmanakaja.

Šie trys (Trikaja) būdami išbaigti ir pilnai egzistuojantys kaip vienas, yra jos pati esmė.

9.

Kai esate supažindinami šiuo būdu per šį nepaprastai galingą įžengimo į praktiką metodą,

tiesiogiai atrandate, kad jūsų artimiausia savimonė tik tai ir tėra (ir niekas kitas),

ir kad ji turi prigimtinį aiškumą, kuris yra absoliučiai nedirbtinis.

Ir kaip tuomet galite kalbėti apie proto prigimties nesupratimą?

Be to, kadangi medituojate, nerasdami į ką medituoti,

kaip galite sakyti, kad medituoti jums puikiai sekasi?

Kadangi jūsų pačių pasireiškianti esminė sąmonė tik tai ir tėra,

kaip galite sakyti negalintys atrasti savo proto?

Protas tėra tik tai, kas mąsto:

Ir vis dėlto, nors ieškojote mąstančiojo, kaip galite sakyti jo neradę?

Jeigu jau apie tai prakalbome, niekur neegzistuoja tasai, kuris yra proto veiklos priežastis.

Tačiau, kadangi ši veikla egzistuoja, kaip galite sakyti, jog tokia veikla neatsiranda?

Kadangi tiesiog leidžiant mintims nusėsti į savo pačių būseną, nemėginant jų kaip nors keisti, yra pakankama,

Kaip galite sakyti nesugebantys išlikti ramybės būsenoje?

Kadangi leidžiant mintims tiesiog būti tuo, kuo jos yra, nemėginant nieko dėl jų daryti, yra pakankama,

Kaip galite sakyti nesugebantys nieko su jomis padaryti?

Kadangi aiškumas, sąmonė ir tuštuma yra neatskiriami ir spontaniškai patys iš savęs tobuli,

kaip galite sakyti, kad savo praktikomis nieko nepasiekiate?

Kadangi esminė sąmonė yra savaimiškai gimusi ir spontaniškai save ištobulinusi be jokių ankstesnių priežasčių ar sąlygų,

Kaip galite sakyti, nieko savo pastangomis nesugebantys pasiekti?

Kadangi padrikų minčių kilimas ir išsilaisvinimas nuo jų vyksta tuo pačiu metu,

kaip galite sakyti nesugebantys pritaikyti priešnuodžių?

Kadangi jūsų artimiausia sąmonė tik tai ir tėra,

kaip galite sakyti, kad nieko apie ją nežinote?

10.

Akivaizdu, kad protas savo prigimtimi yra tuščias ir neturintis visiškai jokio pagrindo.

Jūsų protas neturi substancijos, jis yra tarsi giedras dangus.

Turėtumėte pažvelgti į savo protą ir patikrinti, ar jis yra toksai ar ne.

Būdamas be jokio požiūrio, kuriuo galutinai nuspręstų esąs tuščias.

Akivaizdu, kad savaimiškai gimusi pirminė sąmonė buvo aiški (ir švytinti) nuo pat pradžių,

tarsi saulės širdis, pagimdžiusi pati save.

Turėtumėte pažvelgti į savo protą, ar jis yra toksai ar ne.

Akivaizdu, kad ši pirminė sąmonė arba gnozė, kuri yra jūsų esminė sąmonė, yra nepaliaujamai tekanti, tarsi didžiausia upė, kuri teka nesustodama.

Turėtumėte pažvelgti į savo protą ir patikrinti, ar jis yra toksai ar ne.

Akivaizdu, kad judesių įvairovė (kylančių prote), nėra suvokiama prisiminimams,

jie yra tarsi substancijos neturintys vėjo gūsiai, judantys per atmosferą.

Turėtumėte pažvelgti į savo protą ir patikrinti, ar jis yra toksai ar ne.

Akivaizdu, jog kad ir kokios įvyktų regimybės, jos visos yra gimusios pačios iš savęs,

tarsi vaizdai veidrodyje – savaimiški pasireiškimai, kurie tiesiog pasirodo.

Turėtumėte pažvelgti į savo protą ir patikrinti, ar jis yra toksai ar ne.

Akivaizdu, kad visa ši daiktų savybių įvairovė yra išlaisvinama į savo būvį,

tarsi debesys atmosferoje, kurie gimsta patys iš savęs ir save išlaisvina.

Turėtumėte pažvelgti į savo protą ir patikrinti, ar jis yra toksai ar ne.

11.

Nėra kitų reiškinių kaip tik gimusieji iš proto.

Be meditacijos, kuri vyksta, kurgi yra tasai, kuris medituoja?

Nėra kitų reiškinių kaip tik gimusieji iš proto.

Be elgesio, kuris vyksta, kurgi yra tasai, kuris elgiasi?

Nėra kitų reiškinių kaip tik gimusieji iš proto.

Be samajos priesaikos, kuri yra duodama, kurgi yra tasai, kuris jos laikosi?

Nėra kitų reiškinių kaip tik gimusieji iš proto.

Be vaisių davimo, kuris vyksta, kurgi yra tasai, kuris suvokia (vaisių)?

Turėtumėte pažvelgti į savo protą, stebėti jį vėl ir vėl.

12.

Kai žvelgiate aukštyn į jūsų išorėje plytinčio dangaus erdvę,

Jeigu nėra jokių kylančių minčių, projektuojamų emanacijų,

Ir kai žvelgiate vidun į savo protą,

Jeigu nėra projektuotojo, projektuojančio mintis savo mąstymu,

Tuomet jūsų subtilus protas taps skaidraus aiškumo, be jokių jame vykstančių projekcijų.

Kadangi jūsų esminės sąmonės Aiški Šviesa yra tuščia, tai yra Dharmakaja;

ir tai yra tarsi saulė, kylanti giedrame, apšviestame danguje.

Nors negalima sakyti, kad ši šviesa turi konkretų pavidalą ar formą, vis dėlto, ją galima pilnai pažinti.

Viso to prasmė, ar ji būtų suvokta ar ne, yra ypač reikšminga.

13.

Ši savaime gimusi Aiški Šviesa, kurios niekas, kas būtų anksčiau už ją atsiradęs, nesukūrė,

yra sąmonės vaikas, ir visgi ji pati neturi jokių tėvų – nepakartojama!

Šios savaimiškai gimusios pirminės sąmonės niekas nesukūrė – nepakartojama!

Ji nepatiria gimimo ir taip pat neegzistuoja priežastis jos mirčiai – nepakartojama!

Nors ji yra akivaizdžiai regima, tačiau nėra nė vieno ją reginčio – nepakartojama!

Nors ji klajojo po Samsarą, niekas jai nepadarė žalos – nepakartojama!

Nors ji regėjo patį Budiškumą, jai tai nedavė jokios naudos – nepakartojama!

Nors ji egzistuoja visuose ir visur, niekas jos neatpažino – nepakartojama!

Ir visgi tikitės surasti kažkokį kitą vaisių nei šis kitur – nepakartojama!

Nors ji egzistuoja jumyse (ir niekur kitur), jūs jos ieškote kitur – nepakartojama!

14.

Kaip nuostabu!

Ši artimiausia esminė sąmonė yra be substancijos ir skaidriausio aiškumo:

Tik ji yra visų požiūrių aukščiausia viršūnė.

Ji yra visaapimanti, nuo visko laisva ir be jokių koncepcijų:

Tik ji yra aukščiausia visų meditacijų viršūnė.

Ji yra neapdorojama ir neišreiškiama pasaulietiškomis sąvokomis:

Tik ji yra visų elgesio būdų aukščiausia viršūnė.

Nebūdama ieškoma, ji spontaniškai yra ištobulinusi save nuo pat pradžių:

Tai yra visų vaisių aukščiausia viršūnė.

15.

Štai yra mokymas apie keturis didžius indus, kuriuose nėra klaidos:

(Pirma) yra didis neklystančio požiūrio indas.

Kadangi ši artimiausia sąmonė yra skaidraus aiškumo,

o šis skaidrus aiškumas yra be ydos ar klaidos, jis yra vadinamas „indu“.

(Antra) yra didis neklystančios meditacijos indas.

Kadangi ši artimiausia sąmonė yra aiškumo savininkė,

o šis skaidrus aiškumas yra be ydos ar klaidos, ji yra vadinama „indu“.

(Trečia) yra didis neklystančio elgesio indas.

Kadangi ši artimiausia pirminė sąmonė yra aiškumo savininkė,

o šis skaidrus aiškumas yra be ydos ar klaidos, ji yra vadinama „indu“.

(Ketvirta) yra didis neklystančio vaisiaus indas.

Kadangi ši artimiausia sąmonė yra skaidraus aiškumo,

o šis skaidrus aiškumas yra be ydos ar klaidos, ji yra vadinama „indu“.

16.

Štai yra mokymas apie keturias didžias nekintančias „vinis“ (taip vadinamus esminius punktus).

(Pirma) yra didi nekintančio požiūrio vinis:

Ši artimiausia dabartinė sąmonė yra skaidraus aiškumo,

nes ji yra stabili trijuose laikuose; ji yra vadinama „vinimi“.

(Antra) yra didi nekintančios meditacijos vinis:

Ši artimiausia dabartinė sąmonė yra skaidraus aiškumo,

nes ji yra stabili trijuose laikuose; ji yra vadinama „vinimi“.

(Trečia) yra didi nekintančio elgesio vinis:

Ši artimiausia dabartinė sąmonė yra skaidraus aiškumo,

nes ji yra stabili trijuose laikuose; ji yra vadinama „vinimi“.

(Ketvirta) yra didi nekintančio vaisiaus vinis:

Ši artimiausia dabartinė sąmonė yra skaidraus aiškumo,

nes ji yra stabili trijuose laikuose; ji yra vadinama „vinimi“.

17.

O dabar apie slaptąją instrukciją, kuri moko, kad trys laikai yra vienas:

Turėtumėte paleisti visus įsitikinimus apie praeitį ir paleisti visus precedentus.

Turėtumėte sustabdyti visus planus ir lūkesčius dėl ateities.

O dabartyje, neturėtumėte kabintis (į mintis, kurios kyla), bet turėtumėte leisti (protui) likti būsenoje, kuri tarsi dangus.

Kadangi nėra nieko, į ką galėtumėte medituoti (būdami pirminėje būsenoje), nėra reikalo medituoti.

O kadangi nėra nieko, kas trauktų dėmesį, jūs toliau egzistuojate šioje stabilios atidos būsenoje be jokio blaškymosi.

Šioje būsenoje, kuri yra be meditacijos ir be jokio blaškymosi, stebite viską nuoga (sąmone).

Jūsų pačių sąmonė pati iš savęs yra žinanti, iš prigimties aiški ir nuostabiai švytinti.

Kai ji iškyla, ji yra vadinama Bodhicitta, „nušvitusiu protu“.

Neužsiimdama jokia meditacine veikla, ji transcenduoja visus pažinimo objektus.

Būdama neblaškoma, ji yra pačios Esmės švytintis aiškumas.

Regimybės, pačios būdamos tuščios, tampa išsilaisvinusios; skaidrumas ir tuštumas (būdami neišskiriami) yra Dharmakaja.

Kadangi tampa akivaizdu, jog nėra nieko, ką būtų galima pasiekti, keliaujant keliu į Budiškumą, šiuo metu iš tiesų regėsi Vadžra-sattva.

18.

O štai kalbant apie instrukcijas, kaip išsemti šešis kraštutinumus ir juos sunaikinti:

Nors egzistuoja daug skirtingų požiūrių, kurie tarpusavyje nesutaria,

Šis „protas“, kuris yra tavo paties esminė sąmonė, yra, tiesą sakant, save pagimdžiusi pirmykštė sąmonė.

Ir ryšium su tuo, stebintysis ir stebėjimo procesas nėra du skirtingi dalykai. Kai žiūrite ir stebite, ieškodami to, kuris žiūri ir stebi,

kadangi ieškote šio stebėtojo ir jo nerandate,

Tuomet jūsų žiūrėjimas tampa išsemtas ir sunaikintas.

Tad nors tai yra jūsų žiūrėjimo pabaiga, tai yra tikroji jūsų pradžia.

Žiūrėjimas ir tasai, kuris žiūri, niekur neegzistuoja.

Nenugrimzdami galutinai į tuštumą ir neegzistavimą net ir pačioje pradžioje,

Ir tą akimirką jūsų pačių dabartinė sąmonė tampa skaidraus aiškumo.

Tik toks yra žiūrėjimas (arba būdas matyti) Didįjį Tobulumą.

Todėl supratimas ir nesupratimas nėra du skirtingi dalykai.

19.

Nors egzistuoja daug įvairiausių skirtingų meditacijų, kurios tarpusavyje nesutaria,

jūsų pačių įprastinė dabartinė sąmonė yra tiesiogiai prasiskverbianti.

Meditacijos procesas ir tasai, kuris medituoja, nėra du skirtingi dalykai.

Kai ieškote medituotojo, kuris medituoja arba nemedituoja,

kadangi ieškojote šio medituotojo ir niekur jo neradote,

tuomet jūsų meditacija tapo išsemta ir sunaikinta.

Tad nors tai yra jūsų meditacijos pabaiga, tai yra tikroji jūsų pradžia.

Meditacija ir medituotojas niekur neegzistuoja.

Nepatekdama į iliuzijų, mieguistumo ar suirzimo būseną, jūsų tikroji nesukurta sąmonė tampa skaidraus aiškumo;

ir ši nepakeista tolygios kontempliacijos būsena yra koncentracija.

Todėl likti ramybės būsenoje arba joje nelikti nėra du skirtingi dalykai.

20.

Nors egzistuoja daugybė įvairių elgesio rūšių, kurios tarpusavyje nesutaria,

jūsų pačių savaimiškai užgimusi pirmykštė sąmonė yra Unikali Sfera.

Elgesys ir tasai, kuris elgiasi, nėra du (skirtingi dalykai).

Kai ieškote to, kuris elgiasi su veiksmu arba be veiksmo,

Kadangi ieškojote to, kuris elgiasi, ir niekur jo neradote,

Tuomet jūsų elgesys tapo išsemtas ir sunaikintas.

Tad nors tai yra jūsų elgimosi ir elgesio pabaiga, tai yra tikroji jūsų pradžia.

Nuo pat pradžių nei elgesys, nei tasai, kuris elgiasi, neegzistavo (kaip atskiros realybės).

Nepasiduodama klaidų įtakai ir išankstiniams nusistatymams,

jūsų tikroji sąmonė yra nesumeluoto skaidraus aiškumo.

Nieko nepriimant ir neatmetant, tiesiog leidžiant viskam būti taip, kaip yra, nemėginant nieko keisti, tik toks elgimasis ir elgesys yra tyras.

(Todėl) tyras ir netyras veiksmas nėra du (skirtingi dalykai).

21.

Nors egzistuoja daug įvairių vaisių, kurie tarpusavyje nesutaria,

proto, kuris yra prigimtinė sąmonė, prigimtis yra (ne kas kita kaip) spontaniškai ištobulinta Trikaja.

Tai, kas suvokiama, ir tasai, kuris suvokia, nėra du (skirtingi dalykai).

Kai ieškote vaisiaus ir to, kuris jį išpildė,

kadangi ieškojote (vaisiaus) išpildytojo ir niekur jo neradote,

Tuomet jūsų vaisius tapo išsemtas ir sunaikintas.

Tad nors tai yra jūsų vaisiškumo pabaiga, visgi tai tėra tikroji jūsų pradžia.

Tiek vaisiškumas, tiek tasai, kuris pasiekė suvokimą, niekur neegzistuoja.

Nepasiduodama prisirišimams, pasibjaurėjimams, viltims ar baimėms,

jūsų tikroji dabartinė sąmonė tampa spontaniškai ištobulintu skaidriu aiškumu.

Suprask, kad tavyje Trikaja yra pilnai įkūnyta.

(Todėl) būtent tai yra pirminio Budiškumo sužydėjimas.

22.

Ši esminė sąmonė yra laisva nuo aštuonių kraštutinumų, tokių kaip Amžinumas ir nihilizmas, ir visų likusių.

Tad mes kalbame apie Vidurio Kelią, kuriame nenupuolate į jokius kraštutinumus,

ir kalbame apie esminę sąmonę kaip apie nepertraukiamą sąmoningo stebėjimo būvį.

Kadangi tuštumoje glūdi širdis, kuri yra esminė sąmonė,

ji yra vadinama Tathagata-garbha, tai yra, „embrionu arba Budiškumo širdimi“.

Jeigu suvoksite šito prasmę, tuomet tai transcenduos ir pranoks visa kita.

Todėl, tai yra vadinama Pradžnaparamita, tai yra, „Išminties Tobulumu“.

Kadangi intelektas negali jos suvokti ir ji nuo pat pradžių buvo laisva nuo visų (konceptualių) ribotumų,

todėl ji yra vadinama Mahamudra, tai yra, „Didžiuoju Simboliu“.

Ir dėl to, pagal tai, ar ji yra specifiškai suprantama ar nesuprantama,

Kadangi ji yra visa ko pagrindas, visos Nirvanos palaimos ir visų Samsaros kančių,

ji yra vadinama Alaja, tai yra, „visa ko pagrindu“.

Nes kai ji lieka savo pačios erdvėje, ji yra visiškai paprasta ir niekuo neišsiskirianti,

ši sąmonė, kuri yra čia ir skaidriai aiški,

yra vadinama „įprastine sąmone“.

Tačiau ją galima vadinti daugeliu vardų, ir nors jie yra gerai išmąstyti ir puikaus skambesio,

Kas liečia tikrąją prasmę, tai tėra tikroji dabartinė sąmonė (ir nieko daugiau).

23. Trokšti kažko daugiau negu tai

Tai tarsi turėti dramblį (namuose), bet jo pėdsakų ieškoti kitur.

Nors galite mėginti išmatuoti visatą matavimo juostele, negalėsite jos visos apjuosti.

(O taip pat) jeigu nesuprantate, kad viskas kyla iš proto, jums bus neįmanoma pasiekti Budiškumo.

Neatpažinę šito (esminės sąmonės tikrosios prigimties), jūs tuomet ieškosite savo proto kažkur savo išorėje.

Jeigu ieškosite savęs kitur (už savęs), kaip kada nors galėsite atrasti save?

Pavyzdžiui, tai panašu į idiotą, kuris, braudamasis į daugybės žmonių minią,

ir susipainiojęs dėl reginio,

Neatpažįsta savęs; ir nors jis visur savęs ieško,

Daro nuolatinę klaidą painiodamas kitus su savimi.

(O taip pat) kadangi nematote tikrojo dalykų būvio,

nežinote, kad regimybės ateina iš proto, tad jūs ir vėl esate įstumiami į Samsarą.

Nematydami, kad jūsų pačių protas iš tiesų yra Buda, Nirvana jums tampa uždengta.

Kas liečia Samsarą ir Nirvaną, (skirtumas yra tiesiog), kad viena yra neišmanymas, o kita – suvokimas.

Tačiau šią (grynosios sąmonės) akimirką, iš tiesų nėra jokio realaus skirtumo tarp jų (kas liečia jų esmę).

Jeigu pradedate manyti, kad jie egzistuoja kažkur kitur nei jūsų pačių prote, tai yra pati tikriausia klaida.

(Todėl) klaida ir ne klaida iš tiesų yra vienos substancijos (ir tai yra proto prigimtis).

Kadangi protingų būtybių proto srautai nėra padaromi kažkuo, kas yra padalinta į du,

nekeista, netaisyta proto prigimtis yra išlaisvinama, tiesiog leidžiant jam likti savo (pirminėje) natūralioje būsenoje.

Jeigu nesuvoksite, kad fundamentali klaida arba iliuzija kyla iš proto,

iš tiesų nesuprasite tikrosios Dharmata (realybės prigimties) prasmės.

24.

Turėtumėte pamąstyti, kas pats save sukuria ir pats save pagimdo.

Kas liečia šias regimybes, pradžioje jos privalo iš kažkur atsirasti.

Tame tarpe, jos privalo kažkur likti, o galiausiai jos privalo kažkur išnykti.

Tačiau, kai žvelgiate (į šį dalyką), tai tarsi varna žiūrėtų į šulinį.

Kai ji nuskrenda nuo šulinio, (jos atspindys) taip pat nuskrenda nuo šulinio ir negrįžta.

Tuo pačiu būdu ir regimybės kyla iš proto;

Proto prigimtis, kuri (turi gebėjimą) viską žinoti ir viską suvokti, yra tuščia ir aiški;

Kaip yra ir su dangumi viršuje, jo tuštumas ir skaidrumas buvo neatskiriami nuo pat pradžių.

Savaimiškai gimusi pirmykštė sąmonė yra įkūnijama,

Ir sistematiškai tampa įtvirtinta kaip švytintis aiškumas, tiktai tai yra Dharmata, realybės prigimtis.

Nors jos egzistavimą rodo visi egzistuojantys fenomenai (kurie materializuojasi jūsų išorėje),

Jūs suvokiate tai savo paties prote, ir būtent tai yra proto prigimtis.

Kadangi jis yra sąmoningas ir aiškus, jis yra tarsi dangus.

Bet nors mes naudojame dangaus pavyzdį proto prigimčiai pademonstruoti,

tai tėra palyginimas, kuris yra vienpusiškas.

Protas iš prigimties, nors yra tuščias, taip pat yra visiškai suvokiantis; visur jis yra aiškus.

Tačiau dangus neturi suvokimo; jis yra tuščias kaip negyvas kūnas yra tuščias.

Todėl tikrosios „proto“ prasmės neišgausime iš dangaus.

Tad nesiblaškyk ir tiesiog leisk protui likti buvimo būsenoje, tiesiog tokiam, koks jis yra.

25.

Be to, kas liečia šią regimybių įvairovę, kurios reprezentuoja reliatyvią tiesą, nei viena iš šių regimybių nebuvo sukurta realybėje, ir todėl jos vėl išnyksta.

Visi dalykai, visi egzistuojantys fenomenai, viskas Samsaroje ir Nirvanoje,

Tėra tik regimybės (arba fenomenai), kurie yra suvokiami individo vienišos prigimties proto.

Kažkuriuo momentu, kai jūsų (vidinis) proto srautas patiria pokyčius,

iškyla regimybės, kurias jūs matote kaip išorinius pokyčius.

Todėl viskas, ką matote, yra proto pasireiškimas.

O be to, visos šešiose atgimimo karalijose gyvenančios būtybės viską suvokia savo individualiu karminiu matymu.

Tirthikas, kurie yra pašaliečiai, visa tai regi kaip dualizmą tarp Amžiniškumo prieš nihilizmą.

Kiekvienas iš devynių vienas kitą sekančių indų mato viską pagal savo paties požiūrį.

Tad dalykai gali būti suvokiami įvairiais skirtingais būdais ir gali būti paaiškinami įvairiais skirtingais būdais.

Kadangi jūs gaudėte šias įvairias (regimybes, kurios iškyla), tapdami prie jų prisirišę, įslinko klaidos.

Tačiau, kas liečia visas šias regimybes, kurias suvokiate savo prote,

Nors šios regimybės, kurias matote, iš tiesų iškyla, jeigu jų negaudysite, tuomet tai bus Budiškumas.

26.

Regimybės pačios savaime nėra klaidingos, tačiau, kadangi jūs jas gaudote, atsiranda klaidos.

Tačiau, jeigu žinote, kad šios mintys gaudo tiktai dalykus, kurie yra protas, tuomet jie patys save išlaisvins.

Viskas, kas atsiranda, tėra proto materializacija.

Nors visa išorinė nejudri visata pasirodytų jums, ji tėra proto materializacija.

Nors visos protaujančios šešių karalijų būtybės pasirodytų jums, jos tėra proto materializacija.

Nors žmonių laimė ir Devų danguje džiaugsmai pasirodytų jums, jie tėra proto materializacija.

Nors trijų piktųjų lemčių kančios pasirodytų jums, jos tėra proto materializacija.

Nors penki nuodai, reprezentuojantys neišmanymą ir aistras, pasirodytų jums, jie tėra proto materializacija.

Nors esminė sąmonė, kuri yra savaimiškai užgimusi pirmykštė sąmonė, pasirodytų jums, ji tėra proto materializacija.

Nors geros mintys pakeliui link Nirvanos pasirodytų jums, jos tėra proto materializacija.

Nors kliūtys, sukurtos demonų ir piktųjų dvasių, pasirodytų jums, jos tėra proto materializacija.

Nors dievai ir kiti nuostabūs pasiekimai pasirodytų jums, jie tėra proto materializacija.

Nors įvairūs tyrumai pasirodytų jums, jie tėra proto materializacija.

Nors buvimo susikoncentravus viename taške be jokių diskursinių minčių būsenos patyrimas jums pasirodytų, tai tėra proto materializacija.

Nors spalvos, kurios apibrėžia dalykus, jums pasirodytų, jos tėra proto materializacija.

Nors būsena, be jokių charakteristikų ir jokių konceptualių įmantrybių jums pasirodytų, tai tėra proto materializacija.

Nors non-dualizmas vieno ir daugelio jums pasirodytų, jis tėra proto materializacija.

Nors egzistavimas ir neegzistavimas, kurie niekur nebuvo sukurti, jums pasirodytų, jie tėra proto materializacija.

Nėra tokių regimybių, kurios nebūtų kilusios iš proto.

27.

Dėl nesuvaržytos proto prigimties, vyksta nuolatinis regimybių atsiradimas.

Tarsi bangos ir vandenyno vandenys, kurie nėra du (skirtingi dalykai),

Tai, kas iškyla, yra išlaisvinama į natūralią proto būseną.

Kad ir kiek skirtingų vardų būtų tam pritaikoma šiame nesibaigiančiame dalykų įvardijimo procese,

Bet kas liečia jo tikrąją prasmę, (individo) protas neegzistuoja išskyrus kaip vienas.

O be to, šis singuliariumas yra be jokių pamatų ir neturi šaknų.

Bet nors jis yra vienas, negalite jo ieškoti jokioje konkrečioje kryptyje.

Jo negalima laikyti dariniu, egzistuojančiu kažkur, nes jis nėra sukurtas ir niekas jo nepadarė.

Ir jo taip pat negalima laikyti tuščiu, nes egzistuoja jo paties skaidraus aiškumo ir sąmonės perregimas švytėjimas.

Ir jo taip pat negalima laikyti įvairialypiu, nes tuštumas ir aiškumas yra neperskiriami.

Savimonė yra aiški ir čia esanti.

Nors veiklos egzistuoja, veikiančiojo, kuris yra aktorius, suvokimo nėra.

Nors jos neturi jokios prigimtinės prigimties, patirtys iš tiesų yra patiriamos.

Jeigu praktikuosite tai šiuo būdu, tuomet viskas bus išlaisvinta.

Kas liečia jūsų pačių juslinius gebėjimus, viskas iš karto bus suprasta, be jokio intelekto operacijų įsikišimo.

Kaip ir su sezamo sėkla, kuri yra aliejaus priežastis, o pienas yra sviesto priežastis,

Bet kaip aliejaus negalima išgauti nespaudžiant, o sviesto negalima išgauti neplakant,

Taip ir visos protingos būtybės, nors jos turi savyje Budiškumo tikrąją esmę,

Nerealizuos Budiškumo neužsiimdamos praktika.

Jeigu praktikuosis, net ir piemuo galės pasiekti išsilaisvinimą. Nors jis nežino paaiškinimo, gali sistematiškai įsitvirtinti tame patyrime.

(Pavyzdžiui), kai esate patyrę cukraus skonį savo burnoje,

jums nereikia, kad kažkas kitas jums paaiškintų šį skonį.

Nesuprasdami šios (esminės sąmonės), net ir Panditai gali padaryti klaidą.

Nors jie yra nepaprastai išsimokslinę ir turi daug žinių bei gali paaiškinti devynis indus,

bet jų kalbos tebus paskalų skleidimas apie vietas, kurių jie patys asmeniškai nematė.

O kas liečia Budiškumą, jie prie jo net akimirkai nepriartės.

Jeigu suvokiate (esminę sąmonę), visi jūsų nuopelnai ir nuodėmės bus išlaisvinti į savo pirminę būseną.

Tačiau jeigu to nesuvokiate, visi dorybingi arba piktavališki poelgiai, kuriuos darysite, kaupsis kaip karma, vedanti į transmigraciją dangiškame atgimime arba piktojo likimo atgimime.

Bet jeigu suvokiate šią tuščią pirmykštę sąmonę, kuri yra jūsų pačių protas,

nuopelnų ir nuodėmės pasekmės niekada nebus realizuotos,

kaip ir pavasaris negali atsirasti tuščiame danguje.

Paties tuštumo būsenoje, nuopelnų ar nuodėmės objektas net nėra sukuriamas.

Todėl jūsų pačių įkūnyta savimonė pradeda viską matyti nuogai.

Šis išsilaisvinimas per regėjimą nuoga sąmonę yra toks gilus,

ir, kadangi taip yra; jūs turėtumėte kuo artimiau susipažinti su savimone.

Giliausiai užsklęsti!

28.

Kaip nuostabu!

Kas liečia šį „Savasties išlaisvinimas per regėjimą nuoga sąmone“, tai yra tiesioginis įvadas į jūsų paties esminę sąmonę,

Tai yra skiriama toms protingoms būtybėms, kurios priklauso ateities nuosmukio laikų vėlesnėms kartoms.

Ir visos mano Tantros, Agamos ir Upadesos,

Nors privalo būti trumpos ir glaustos, buvo sukurtos.

Ir nors aš juos paskleidžiau dabartiniu metu, jie bus paslėpti kaip brangiausi lobiai,

Idant tie, kurių gera karma prisirps ateityje, galėtų juos atrasti.

SAMAYA! Gya! Gya! Gya!Šis traktatas, kuris supažindina su tikrąja esmine sąmone arba dabartiniu buvimu, yra pavadintas „Savasties išlaisvinimu per regėjimą nuoga sąmone“.

Jį sukūrė Padma Sambhava, Meistras iš Udijanos.

Kol Samsara neištuštės nuo gyvų būtybių, tegul šis Didis Darbas, juos išlaisvinantis, nebūna apleistas!

(Medinio jaučio metų aštuntojo mėnesio pilnaties dieną, šis Terma tekstas, pavadintas Rig-pa ngo-sprod gcer mthong rang-grol, priklausantis Zab-chos zhi-khro dgongs-pa rang-grol ciklui iš Rigdzin Karma Lingpa, buvo išverstas Vadžranathos, tikintis, kad jis apšvies ir bus naudingas visoms būtybėms.)

Sarva Mangalam!

Versta iš http://www.buddhism.org/Sutras/2/Awareness.htm