Atėjau inauguruoti Visuotinio Kristaus amžiaus

TEMOS: Artėjame prie Žuvų amžiaus pabaigos – Jėzus pasiliks su Žeme dar 2000 metų – Jėzus padės mums siekti Kristiškumo


Pakylėtasis Mokytojas Jėzus 2005 metų liepos 1 d.

Artėjame prie Žuvų amžiaus pabaigos

Aš esu visuotinis Kristus veikiantis čia. Daugelis Vakaruose mane pažįsta kaip Jėzų, daugelis Rytuose mane pažįsta kaip Krišną. Mes esame skirtingos būtybės, tačiau abu atstovaujame vieną visuotinį Kristų, esantį visoje gyvybėje. Todėl dabar ateinu kaip Jėzus, su kuriuo dauguma jūsų esate pažįstami čia Vakaruose. Ateinu perduoti Žemės planetą visuotiniam Kristui, kaip netikro Kristaus priešingybei, dogmatiško, išskirtinumo doktrina apipinto Kristaus, kurį kaip stabą iškėlė tie, kurie tvirtina atstovaujantys mane Žemėje.

Atėjau paimti valdžią Žemėje, bet atėjau paimti šią valdžią Žemėje per Kristų visoje gyvybėje. Ar būsite veikiančiuoju Kristumi ten, kur esate? Tuomet sveikinu jus atvykus į mano širdį, kuri simbolizuoja aukštutinį kambarį, kuriame dalinausi paskutine vakariene su savo mokiniais. Šis aukštutinis kambarys pats buvo simbolis, simbolizavęs tai, kad mano mokiniai buvo pasirengę pakylėti savo sąmonę iki Kristaus proto lygio. Todėl aukštutinis kambarys iš tiesų buvo vieta sąmonėje, nors tai taip pat buvo ir fizinė vieta.

Atėjau šiandien paskelbti ateinančius 2000 metų Visuotinio Kristaus Amžiumi. Galbūt girdėjote, kad tai bus Vandenio Amžius, galbūt girdėjote, kad tai bus Laisvės Amžius, bet laisvė įmanoma tik per Kristų ir Kristaus protą, kuris atskiria tikrą nuo netikro jūsų pačių esybėje ir pasaulyje, kuriame gyvenate.

Prieš daugelį metų Kristaus terminas iš tiesų buvo universalus. Jis neturėjo jokių dogmatiškų konotacijų. Jo nebuvo monopolizavusi kuri nors viena bažnyčia, ir jis niekada neturėjo tapti vienos kurios nors bažnyčios monopolija. Jis turėjo likti universaliu terminu, vienijančiu brolį su broliu per išorinių religijų ribas. Aš atėjau inauguruoti amžiaus, kuriame žmonės atsiskirtų nuo dualizmo sąmonės, antikristo sąmonės, paremtos atskirtimi, atskirtimi nuo savo šaltinio, vedančio į atskirties jausmą nuo savo brolių ir seserų Dvasioje, vedančio į konfliktus ir tuštybės varžymąsi tarp žmonių.

Atėjau atnešti visuotinio Kristaus šviesą, peržengiančią bet kokių išorinių mokymų, išreikštų žodžiais, ribas. Jos neįmanoma sutalpinti šio pasaulio žodžiuose ar vaizdiniuose. Ji išeina už šio formų pasaulio ribų, tačiau ją galima paliesti, ją galima pajusti, per save – kai einate vidun, kai įžengiate į karalystę, esančią jumyse, esančią jūsų širdyje, ir siekiate to kažko didingesnio, ko negalite apibrėžti, negalite apibūdinti žodžiais, bet žinote, kad tai yra tikra, nes jūsų širdis patvirtins jums šio visuotinio Kristaus proto realybę.

Ir kai žmonės yra pasirengę to siekti – ar jie tai vadintų Kristumi, ar kažkuo kitu – bet kai jie yra pasirengę siekti to, ko neįmanoma apibrėžti, tuomet jie iš tiesų suras gilesnį vienovės jausmą su visos gyvybės šaltiniu. Ir kai jūs, kaip individas, patirsite šį vienovės jausmą – žinosite, kad šaltinis, iš kurio kilote, yra tas pats, iš kurio kilo ir visi kiti žmonės Žemėje. Ir kai žinosite, kad kiti žmonės kilo iš to paties šaltinio, negalėsite žiūrėti į juos kaip į priešus, negalėsite žiūrėti į juos kaip į varžovus, ir neteisite jų.

Jėzus pasiliks su Žeme dar 2000 metų

Jūs visi girdėjote žodžius iš evangelijos pagal Joną: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, nė vienas žmogus nenueina pas Tėvą, kaip tik per mane.“ Turbūt taip pat girdėjote, kaip koks nors pragaro ugnį ir sierą skelbiantis krikščionių pamokslautojas naudojo šį teiginį kaip tariamą įrodymą, jog krikščionybė yra vienintelė tikra religija. Ir beveik 2000 metų akli tradicinės krikščionybės vadai sugebėjo priversti daugiau kaip milijardą žmonių tikėti savo melu, kad krikščionybė yra vienintelė tikra religija. Tačiau iš tiesų, visuotinis Kristus yra vienintelė tikra religija, vienintelis tikras požiūris į religiją, nes tik per Kristaus protą galite pasiekti visų tikrųjų religijų tikslą – vienovę su savo šaltiniu ir vienovę su savo broliais ir seserimis, kurie yra Dievo Kūno Žemėje dalis.

Todėl neturėjau nė minties kurti išskirtinumo doktriną propaguojančią religiją, kuri varžytųsi su kitomis religijomis, siekdama jas pakeisti, ar netgi mėgindama išžudyti kitų religijų pasekėjus, manydama, jog tiems pasekėjams geriau būti nužudytiems nei patekti į pragarą. Kokia tai kvailystė. Kaip man buvo liūdna ir sunku žiūrėti į tai 2000 metų. Ir todėl atėjau jums pasakyti, kad aš, Jėzus Kristus, nuo šios dienos skelbiu karą tiems, kurie piktnaudžiauja mano vardu ir Visuotinio Kristaus vardu.

Atėjau atskleisti Žemės planetai tikrąjį visuotinio Kristaus mokymą. Ir aš duosiu šį mokymą, kad žmonės galėtų priimti jį arba jį atmesti, bet kad niekas negalėtų sakyti, jog jiems nebuvo duotas tikrasis Kristaus mokymas. Tikroji mano žodžių, kad aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, prasmė yra paprasta. Aš, Jėzus Kristus, kaip pakylėtoji būtybė, buvau paskirtas Dievo tarnauti dvasinėje tarnystėje Žemės planetoje. Tai yra Išganytojo, arba Pasaulio Mokytojo Tarnystė. Kai žmogus pasiekia tam tikrą Kristiškumo lygį, jis privalo pereiti per mano tarnystę, Visuotinio Kristaus Tarnystę, idant galėtų visam laikui pakilti iš Žemės planetos ir pakilti į aukštesnį lygį.

Visuotinio Kristaus Tarnystė turi vienintelį tikslą, ir šis tikslas yra užtikrinti, kad mokinys paliko dualizmo sąmonę, antikristo sąmonę, ir susitapatino su Kristumi viduje, su viso gyvenimo šaltiniu, nes tik šis vienovės jausmas gali atverti gyvybės srautui vartus į Dangų. Nė vienas, kuris tebėra įstrigęs dualistinėje sąmonėje, negali įeiti į Dangų, nes Danguje mes visi esame viena ir visi esame viena su Dievu. Tad kaipgi nevilkintys vestuvinio vienovės drabužio galėtų patekti į vestuvių puotą? Jie privalės pasilikti išorinėje tamsoje, kurią patys susikūrė, dualistinėje sąmonėje.

Tad per šiuos praėjusius 2000 metų tarnavau šioje tarnystėje. Ir priėmiau daug nuoširdžių ieškotojų, atėjusių pas mane. Ir daugelis jų perėjo vienovės testą ir perėjo per mano tarnystę į aukštesnes karalijas. Ir dabar krikščioniai jums sakytų, kad tie, kurie atėjo pas mane, turėjo ateiti iš krikščionybės religijos, bet taip nėra. Tai yra melas. Aš priėmiau žmones iš kiekvienos religijos Žemėje per šiuos praėjusius 2000 metų. Aš netgi priėmiau nemažai tokių, kurie nepriklausė jokiai formaliai religijai. Ir netgi priėmiau keletą tokių, kurie manė esantys ateistai, tačiau, nepaisant to, atrado savo tikrąjį vidinį tikėjimą, kai nusimetė savo mirtingą formą.

Baigiantis vienam amžiui ir prasidedant kitam, dvasinė tarnystė gali būti perleidžiama kitai pakylėtajai būtybei. Tačiau atėjau jums pasakyti, kad kosminė taryba pasiūlė man toliau tęsti savo darbą šioje tarnystėje ateinančius 2000 metų, ir aš nusprendžiau priimti šį pasiūlymą. Todėl ir toliau tarnausiu Visuotinio Kristaus Tarnystėje ateinančius 2000 metų, padėdamas visiems pakylėtiesiems broliams ir seserims, kurie dirba su Žemės planeta. Kodėl priėmiau šį sprendimą? Tik dėl vienos priežasties – iš meilės jums, tiems gyvybės srautams Žemėje, kurie iš tiesų yra visuotinio Kristaus tikrieji pasekėjai.

Jėzus padės mums siekti Kristiškumo

Kaip sakiau, šiandien Žemėje yra 10 000 žmonių, kurie vidinėse plotmėse yra pasiekę Kristiškumą. Daugelis jų užaugo religijoje, kuri nemokė jų apie Kristiškumą, arba kuri mokė, jog lygintis su Kristumi yra erezija. Todėl jie nenubudo savo vidiniams pasiekimams, nepriėmė savo vidinių pasiekimų, ir neįkūnijo savo Kristiškumo. Ir dar yra milijonai žmonių, pasiekusių aukštą Kristiškumo laipsnį ir galinčių pasiekti pilną Kristiškumą šiame įsikūnijime, jei tik drįstų pareikšti į jį savo teises.

Ir todėl aš prisiekiau – iš meilės šiems gyvybės srautams – likti Žemėje ateinančius 2000 metų ir padėti Sen Žermenui atnešti Vandenio Aukso Amžių, dvasinės laisvės aukso amžių, apie kurį jis svajoja jau ne vieną šimtmetį. Todėl sakau jums, esu čia ir esu čia ilgam.

O taip pat jums sakau – visiems tiems, kurie yra kitų religijų nariai, tiems, kurie yra Naujojo Amžiaus judėjime, tiems, kuriuos atgrasė ir nuvylė tradicinė krikščionybė – sakau jums, aš, Jėzus Kristus, esu čia, kad tarnaučiau Kristui jumyse – jei tik man leisite. Žinau, kad daugelis iš jūsų turite susidarę išankstinę neigiamą nuomonę apie Jėzų Kristų, nes jums buvo pateikiamas netikro Kristaus įvaizdis, kurį skelbia tradicinė krikščionybė mano vardu. Tačiau aš nesu šis stabas.

Aš nesu tas Jėzus Kristus, kurį tokią daugybę metų vaizdavo kabantį ant kryžiaus krikščionių bažnyčiose. Aš nesu tas stabas, nesu tas netikras Kristus. Aš esu daug daugiau negu tai. Aš esu kosminė dvasios Būtybė, ir esu čia tam, kad padėčiau jums – jei tik panorėsite atverti savo širdį ir leisite man į ją įeiti.

Todėl aš – per šį pasiuntinį, per kitus pasiuntinius ir per kiekvieną, kuris bus pasirengęs kalbėti Gyvąjį Žodį – atskleisiu žmonėms tikrąjį, visuotinį Kristų, vidinį Kristų visuose. Tai yra Vandenio Amžiaus Kristus, o be šio Kristaus, be šio Kristaus proto, nesugebėsite peržengti Žuvų sąmonės ir pereiti į Vandenio sąmonę. Tad toks yra mano įsipareigojimas Žemei ir jūsų progresui kelyje.

Vis dėlto, kadangi esu realistas, suvokiu, kad pats iš savęs nieko negaliu padaryti, ir kad pats vienas negaliu atlikti šitos užduoties, nors ir esu pakylėtoji Būtybė, nors man ir buvo suteikta visa galia Žemėje ir Danguje. Aš nesu vienintelė pakylėtoji būtybė, yra ir kitos pakylėtosios būtybės, įkūnijančios individualias liepsnas, reikalingas padėti Žemei pereiti transformaciją iš Žuvų sąmonės būsenos į Vandenio sąmonės būseną.

Ir pirmiausia šalia manęs yra mano mylima Motina Marija, pagimdžiusi mane prieš tuos 2000 metų. O taip pat su manimi yra žmogus, kuris prieš 2000 metų buvo mano tėvas, ir kurį daugelis šiandienos amžiuje žino Sen Žermeno vardu. Ir todėl dabar pasitraukiu ir užleidžiu vietą Motinai Marijai.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels