Jėzus mirė, kad parodytų pergalę prieš mirtį

TEMOS: Jėzus mums atėjo parodyti, kaip ištrūkti iš dualizmo – tą jis darė, nepaklusdamas mūsų proto dėžutėms – Jėzus taip pat atėjo mesti iššūkį pačiai mirčiai – Jėzus turėjo būti nužudytas, kad galėtų pademonstruoti pergalę prieš mirtį – Kristaus sąmonė niekada nepaklus jokiai formai

Klausimas: Koks buvo tikslas leisti jiems tave nužudyti? Kodėl nieko nedarei, kad išvengtum nužudymo?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Atsakyme į kitą klausimą paaiškinau dvi pagrindines už mano nukryžiavimo slypėjusias priežastis – pademonstruoti dvasinį kelią į Kristiškumą ir atnešti teismą tiems, kurie mane nužudė. Šie tikslai taip pat paaiškina, kodėl leidau žmonėms mane nužudyti. Padariau tai dėl to, kad pademonstruočiau, jog, norėdami įkūnyti Kristiškumą, privalote būti pasiryžę eiti iki galo. Privalote būti pasirengę prarasti savo gyvybę (jeigu tai būtina), kad pasiektumėte Kristiškumą.

Iš tiesų, tas faktas, kad praradau savo fizinę gyvybę turėjo būti kaip simbolis, kuris pademonstruotų, kad turite būti pasirengę leisti savo mirtingajam gyvybės jausmui, savo mirtingajam tapatumo jausmui mirti, kad galėtumėte įkūnyti Kristiškumą. Kitaip tariant, kad galėtumėte įgyti naują – Kristaus būtybės tapatumą, jūsų senasis mirtingos žmogiškos būtybės tapatumas tiesiog privalo mirti.

Norėčiau jums duoti daugiau mokymų apie tikslą, dėl kurio leidau žmonėms mane nužudyti. Tai yra visiška tiesa, kad galėjau pakviesti legionus angelų, kad jie mane išgelbėtų nuo nukryžiavimo. Tačiau aš to nepadariau, nes tai būtų buvę visiškai priešinga mano atėjimo tikslui.

Viena iš pasikartojančių temų šioje svetainėje yra tai, kad žmonės nusileido į žemesniąją sąmonės būseną. Jie yra įstrigę dualistinėje proto būsenoje ir į viską žvelgia per reliatyvaus gėrio ir blogio filtrą. Mano atėjimo tikslas buvo parodyti žmonėms, kad egzistuoja būdas ištrūkti iš šios proto dėžutės. Egzistuoja būdas ištrūkti iš žemesniosios sąmonės būsenos ir pasiekti Kristaus sąmonę.

Šiame kontekste, Kristaus sąmonės esmė yra ta, jog ji yra aukščiau už visas proto dėžutes, už visus stabus, kuriuos žmonės susikūrė savo dualistinėje proto būsenoje. Kūniškas protas verčia žmones susikurti realybės įvaizdį, ir tuomet jie siekia priversti realybę įtilpti į šį įvaizdį. Aš atėjau pademonstruoti, kad žmogaus, kuris pasiekė Kristiškumą, neįmanoma įgrūsti į dualistinės sąmonės sukurtas proto dėžutes.

Skaitydami evangelijas galite matyti, kad nuolatos mečiau iššūkį žmonių įsivaizdavimui apie mane ir mano misiją. Mečiau iššūkį rašto aiškintojams, fariziejams, sadukiejams ir įstatymo mokytojams. Mečiau iššūkį šventyklos dvasininkams ir pinigų keitėjams. Mečiau iššūkį savo paties mokiniams ir priekaištavau jiems, kad pernelyg siaurai supranta mane ir mano misiją. Mečiau iššūkį savo motinai, ir savo broliams bei seserims, kuomet jie atėjo ir mėgino mane suvaržyti, mėgino uždaryti mane savo proto įvaizdyje. Netgi mečiau iššūkį įstatymui, kurį žydai laikė aukščiausiu autoritetu. Aš sakiau, kad esu aukščiau už įstatymą, ir išsakiau teiginius, dėl kurių žmonės mane ėmė kaltinti piktžodžiavimu, sakydami, kad prilyginu save Dievui. Tad kiekvieną kartą, kai sutikdavau žmones, kurie mėgindavo ant manęs uždėti savo proto įvaizdį, visuomet mesdavau iššūkį šiam įvaizdžiui. Mėginau sugriauti visas žmonių proto dėžutes, susijusias su tuo, ką žmogus gali padaryti ir kuo jis turėtų būti.

Kūniško proto sukurtas įvaizdis nustato labai griežtus apribojimus tam, ką žmogus gali padaryti. Mečiau iššūkį šiems proto apribojimams, vaikščiodamas vandeniu, prikeldamas mirusiuosius, gydydamas sergančius, padaugindamas duoną ir žuvis ir darydamas kitus dalykus, kuriuos žmonės laikė stebuklais. Tuo aš iš tiesų mėginau parodyti, kad, kai esate įstrigę dualistiniame prote, iš tiesų esate surakinti tam tikrais apribojimais ir suvaržymais. Tačiau yra įmanoma pakilti virš šių apribojimų, pasiekiant Kristaus sąmonę.

Kai pasiekiate šią Kristaus sąmonę, jūsų nebevaržo žemesnieji, mirtingi, žmogiški arba materialūs įstatymai. Vietoj to, dabar galite veikti remdamiesi aukštesniais, dvasiniais arba dangiškaisiais įstatymais, ir tai jums leidžia atlikti veiksmus, kurie iš žmogiškojo lygmens yra laikomi neįmanomais.

Tad galėtume sakyti, kad visa mano misija buvo sudaužyti žmonių protuose egzistuojančius barjerus ir apribojimus. Ir koks gi yra galutinis barjeras, koks gi yra galutinis apribojimas, kurį žmonės mato savo gyvenime? Tai, žinoma, yra pati mirtis. Fizinio kūno mirtį daugybė žmonių regi kaip galutinį apribojimą, galutinę ribą, kurios jie negali peržengti. Turėjau jiems leisti mane nužudyti, kad pademonstruočiau, jog Kristaus būtybė gali nugalėti net ir pačią mirtį. Kai pasiekiate Kristaus sąmonę, mirtis jūsų nebevaržo ir gyvensite net ir po fizinio kūno mirties. (Net ir tuomet, kol dar nesate pasiekę Kristaus sąmonės, jūsų gyvybės srautas gyvens po kūno mirties, tačiau jis nebus laisvas pakilti į dvasinę karaliją.)

Gyvenimo Žemėje realybė yra tokia, kad žmonės prarado bet kokią atmintį apie savo dvasinį šaltinį. Žmonės pamiršo, jog jie iš tiesų yra dvasios būtybės, kurios tik laikinai apsigyveno šiuose ribotuose, materialiuose, mirtinguose kūnuose. Tačiau visame kame, ką tik Dievas kada nors yra sukūręs, giliu miegu miega Kristaus sąmonė, todėl kiekvienas žmogus turi potencialą pasiekti Kristaus sąmonę, pabusdamas iš miego, iš dvasinio miego, kuriame yra įstrigę žmonės.

Viskas yra sukurta iš paties Dievo sąmonės. Pirmasis kūrinijos elementas buvo visuotinė Kristaus sąmonė. Visuotinė Kristaus sąmonė yra įausta į viską, kas tik egzistuoja. Galėtume sakyti, kad Kristaus sąmonė turi potencialą žinoti, kad jūs atėjote iš Dievo ir kad buvote sukurti Dievo. Visuotinė Kristaus sąmonė buvo pirmasis Tėvo sūnus, ji buvo Jo pirmagimis. Kristaus sąmonė egzistuoja už kiekvienos formos, tačiau jos sutalpinti negali jokia forma.

Dievas jus sukūrė kaip savo sūnų arba dukterį, ir jums yra skirta būti bendrakūrėju su Dievu. Dievas jums davė laisvą valią, ir dauguma žmonių pasinaudojo šia laisva valia, kad nusileistų į žemesniąją sąmonės būseną, kurioje pamiršo savo dvasinę kilmę. Būtent dėl to Dievas jiems siunčia mokytojus, kad primintų jiems, kas jie iš tiesų yra. Todėl mano misijos tikslas buvo priminti žmonėms, kad jie yra daugiau nei žmogiškos būtybės. Aš atėjau pademonstruoti šį faktą ir dariau tai, mesdamas iššūkį žmonių proto dėžutėms.

Realybė yra tokia, jog, dėl laisvos valios įstatymo, su Kristaus sąmone jie gali daryti ką nori. Kitaip tariant, jie gali ją įkalinti deformuotoje arba iškreiptoje formoje, ką ir matote visur šioje planetoje. Tačiau jiems niekada nepavyks uždaryti Kristaus sąmonės toje ribotoje formoje. Kristaus sąmonė visada bus daugiau už šią formą. Kristaus sąmonė niekada netilps į žmonių proto dėžutes. Būtent to aš ir atėjau pademonstruoti.

Kai esate Kristaus būtybė, žmonės gali daryti su jumis ką tik nori. Jie gali jus prikalti prie kryžiaus ir nužudyti jūsų fizinį kūną. Tačiau kad ir ką žmonės jums bedarytų, jūs virš viso to pakilsite ir nugalėsite visus jų veiksmus, kylančius iš ribotos sąmonės būsenos. Ir netgi įveiksite paskutinį apribojimą – pačią mirtį.

Jūs taip pat turite potencialą pasiekti Kristaus sąmonę ir įveikti visus proto apribojimus, kurie buvo įdiegti į jūsų sąmoningą protą ir į jūsų pasąmonę. Jūs netgi turite potencialą įveikti pačią mirtį. Aš atėjau kaip pavyzdys. Mano svetainė turi vienintelį tikslą – padėti jums sekti mano pėdomis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com