Kristaus teismas netikram Jėzui

TEMOS: Netikro Kristaus surakinimas – Netikrų dievų sukūrimas – Amerika garbina netikrą Kristų – Rašto aiškintojai ir fariziejai Amerikoje – Būtinybė pasirinkti Kristų – Piktnaudžiavimas valdžia krikščioniškose bažnyčiose – Šėtoniškos jėgos krikščioniškose bažnyčiose – Netikri mokytojai Naujojo Amžiaus judėjime – Nušvitimas yra tuščia koncepcija – Palikite netikrus guru

Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus, 2015 liepos 19 d. per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas konferencijoje Los Andžele, Amerikoje.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Jėzus Kristus. Aš esu Žuvų amžiaus hierarchas. Aš esu Sen Žermeno, Vandenio amžiaus hierarcho, brolis Dvasioje.

Kaip, jūsų manymu, turiu jaustis, davęs pradžią Žuvų amžiaus dispensacijai Žemėje – vaikščiodamas fiziniame kūne, prisiimdamas viską, ką prisiėmiau, idant suteikčiau tą pirminį postūmį krikščioniškojo judėjimo sukūrimui – ir tuomet, štai esu čia šiandien, ir yra daugiau kaip milijardas žmonių, kurie teigia esantys mano pasekėjai, tačiau tiek mažai tarp jų yra atviri Gyvajam mano Žodžiui, gyvajai Esačiai, gyvajai Dvasiai, kuri AŠ ESU? Jie garbina mirusią dvasią, mirusį stabą. Jie garbina dvasią, kuri nėra Dievo Dvasia, bet žmonių sukurta dvasia, kuri buvo sukurta krikščioniškojo judėjimo, ypač nuo Romos katalikų bažnyčios susiformavimo laikų.

Netikro Kristaus surakinimas

Aš, per šį pasiuntinį, atitraukiau savo šviesą iš šios bažnyčios. O šiandien atitrauksiu savo šviesą iš visų krikščioniškų bažnyčių Amerikoje, kurios yra įstrigusios netikro Jėzaus, kurį sukūrė žmonės, garbinime. AŠ ESU Gyvasis Jėzus Kristus. AŠ ESU tikrasis Jėzus. Dvasia, kuri buvo sukurta krikščioniškų bažnyčių per šiuos daugybę šimtmečių, dabar yra nuteisiama. Ją nuteisia Gyvasis Žodis ir gyvoji tikrojo Kristaus, tikrojo Jėzaus Esatis. Ir todėl, ištardamas šiuos žodžius fizinėje oktavoje, įsakau Arkangelui Mykolui pasiųsti savo angelus ir surakinti tą netikro Jėzaus dvasią. Įsakau tau pašalinti ją iš Žemės. Įsakau tau surakinti ir sudeginti visus demonus, visas puolusias būtybes, kurios prisidėjo prie šios dvasios sukūrimo, palaikymo ir stiprinimo. Ir tuo būdu atsiveria galimybė visai pasaulinei krikščionybės bendruomenei ir krikščionybei Amerikoje pradėti viską ant švaraus balto lapo.

Netikrų dievų sukūrimas

Puikiai žinau, jog tikėtina, kad dauguma krikščionių nepasinaudos šia galimybe, nes jie yra taip stipriai prisirišę prie šio netikro Kristaus įvaizdžio, kad tiesiog nenori jo paleisti, ir jie pradės kurti naują dvasią, kurią galėtų garbinti. Ar suvokiate, kad, kai buvo pasakyta: „Neturėk kitų dievų tik mane vieną,“ tik vienatinį Dievą, taip buvo pasakyta būtent dėl to, kad žmonės jau labai ilgą laiką kūrėsi netikrus dievus, kuriuos garbino, pastatydami juos į vieno beformio Dievo vietą? Tai kodėl Žemės planetoje nutiko taip, kad žmonės ėmė kurtis šiuos netikrus dievus?

Juos čia atnešė puolusios būtybės. Nes jos būtent ir norėjo būti šiais netikrais dievais, norėjo, kad jas garbintų kuo daugiau žmonių. Tuo nenoriu pasakyti, kad žmonės anksčiau nesikūrė dievų, nes žmonėse egzistuoja tendencija visur matyti dievybę, ir ši tendencija greitai gali pavirsti tam tikro dievo garbinimu, pavyzdžiui gamtos dievo ar tam tikrų gamtos aspektų garbinimu. Ir tai tuomet gali paskatinti žmones liautis garbinti beformį Dievą, liautis visada siekti transcenduoti save, kol palies beformio Dievo rūbą per Kristaus sąmonę.

Netikrus dievus galima paliesti be Kristaus sąmonės, tačiau beformį Dievą galima paliesti tik per Kristaus sąmonę. Tie, kurie nenori savęs transcenduoti, nenori transcenduoti savo ego, idant taptų viena su Kristaus sąmone (leistų Kristaus sąmonei buvoti juose), jie bus palikti garbinti šiuos netikrus dievus. Kai pakankamai žmonių kurį laiką praleidžia garbindami netikrus dievus, jie sukuria dvasią, kuri turi pakankamai sąmoningumo, pakankamai sąmonės ir momentumo, kurie leidžia žmonėms pajusti, jog jie išgyveno antgamtinę ar netgi dvasinę patirtį.

Amerika garbina netikrą Kristų

Kai žvelgiate į Ameriką šiandien (tačiau tai taip pat galioja ir kitoms šalims už Amerikos ribų, tačiau šiam konkrečiam tikslui savo dėmesį sukoncentruosiu į Ameriką), matote, kad yra daug krikščionių, kurie vaikšto į bažnyčią arba užsiima kitokiomis religinėmis veiklomis, ir jie jaučia išgyvenantys tikrus dvasinius potyrius arba peržengiantys savo įprastinės sąmonės lygio ribas. Ir iš tiesų nedidelė dalelė žmonių išgyvena tikrus dvasinius potyrius, eidami į krikščionišką bažnyčią, nes jie sugeba transcenduoti išorines aplinkybes ir pasiekti mano širdį. Tačiau sakau jums, kad dauguma žmonių, kurie teigia išgyvenę tokius potyrius, šiuos potyrius išgyvena ne paliesdami beformį Dievą per Kristaus sąmonę. Jų išgyvenamas potyris yra bendravimas su žmonių sukurtu dievu, netikru krikščionybės sukurtu dievu, ar netgi su netikrais dievais, netikromis dvasiomis, kurios buvo sukurtos specifinių bažnyčių.

Tai nėra tai, kas AŠ ESU. Tai nėra manęs garbinimas, sekimas manimi, ištikimybė man, manęs pripažinimas. Jūs man netarnaujate, leisdamiesi į šiuos potyrius, per kuriuos tiesiog pasineriate į ekstazės arba transo būseną, kurioje jūsų protą gali užvaldyti žemesniosios dvasios. Tai NĖRA Šventoji Dvasia, nes ji yra nedaloma, nepadalijama, ir ji visada rodo į beformį Dievą, o ne į žmonių sukurtą Dievo arba Kristaus įvaizdį. Ir koks tarp jų skirtumas, galite paklausti? Beformis Dievas egzistuoja už bet kokių įvaizdžių ribų, taip pat kaip ir Kristus. Ir būtent to žmonės negali arba nenori suprasti. Kodėl jie nenori to suprasti? Nes jų protai pakliuvo į puolusių būtybių sukurtas pinkles. Puolusios būtybės negali (kadangi nenori) patirti beformio Dievo arba Kristaus sąmonės. Jeigu jos galėtų arba norėtų patirti Kristaus sąmonę, jos nebūtų puolusios būtybės.

Ir tai, būtų galima sakyti, yra juodai baltas požiūris. Jūs suprantate, ar aš bent jau mėginu padėti jums suprasti, kad kai kurie dalykai Žemėje yra arba/arba. Jūsų televizorius yra arba įjungtas arba išjungtas. Jis nėra kažkokioje tarpinėje būsenoje. Yra diena arba naktis, nors ir egzistuoja trumpa tarpinė būsena. Spalva yra juoda arba balta. Ji nėra juoda ir balta tuo pačiu metu, nors ir gali būti šių dviejų spalvų mišinys. Tai nėra juodai baltas mąstymas. Tai tiesiog yra skirtingų charakteristikų atskyrimas.

Juodai baltas mąstymas yra tuomet, kai realybei primetate proto įvaizdį, užuot ryžęsi patirti šią realybę. Juodai baltas mąstymas prasideda tuomet, kai susikuriate stabą ir išsikeliate idėją, kad tai yra Dievas, vienintelis tikras Dievas, ir todėl atsisakote peržengti šį stabą ir patirti beformį Dievą. Kai patiriate beformį Dievą arba Kristaus sąmonės beformiškumą, negalite būti juodai baltame mąstyme. Jeigu esate juodai baltame mąstyme, negalite patirti beformio Dievo.

Rašto aiškintojai ir fariziejai Amerikoje

Kas tuomet gali jus ištraukti iš juodai balto mąstymo, kai esate įžengę į šią proto būseną? Niekas, niekas Danguje ar ant Žemės, išskyrus jūsų pačių pasiryžimą kvestionuoti savo požiūrį į gyvenimą. Žinoma, galite žmonėms suteikti patyrimą, kad egzistuoja alternatyva juodai baltam mąstymui. Būtent tą aš ir dariau, vaikščiodamas Žeme fiziniame kūne. Būtent tą daugelis jūsų galite daryti, kadangi turite pakankamai Kristaus sąmonės, kad galėtumėte suteikti žmonėms šį patyrimą. Ir tam vis dar yra būtina naudotis savo laisva valia, kuomet būtumėte pasiryžę atsitraukti žingsnelį atgal, pažvelgti į savo mąstymą ir tarti: „Ar tai yra visas mano gebėjimas mąstyti? Ar tai yra visas mano proto gebėjimas suvokti realybę? O galbūt potencialiai galiu išgyventi patyrimą, kuris išeitų už šių proto įvaizdžių ribų?“

Rašto aiškintojai ir fariziejai nenorėjo kvestionuoti savo įvaizdžių, net ir tuomet, kai stovėjau priešais juos kūne. Žydų religijos vadai nenorėjo kvestionuoti savo įvaizdžių, nes būtų turėję paleisti formą, kurią siekė išsaugoti laike. Tad jie jau verčiau buvo pasiryžę nužudyti Gyvąjį Kristų, užuot keitę savo mąstymą, transcendavę savo mąstymą. Liūdnas faktas yra toks, kad didžioji dauguma krikščioniškų bažnyčių vadų Amerikoje šiandien yra lygiai tokioje pačioje proto būsenoje kaip ir tie rašto aiškintojai bei fariziejai, priešais kuriuos stovėjau kūne. Ir dabar aš vėl čia stoviu, beveik kūne, ir kalbu į masinę krikščioniškų bažnyčių Amerikoje sąmonę. Todėl sakau: „Išeikite iš šios netikros krikščionybės kapo, garbinančios žmonių sukurtą dvasią, kuri nėra Gyvasis Kristus!“

Būtinybė pasirinkti Kristų

Tie, kurie yra šių bažnyčių vadai, šiandien susidurs su manimi, su mano Dvasia vidiniuose lygmenyse. Mano Dvasia geba padengti visą žemyną, pasirodydama visiems ant jo gyvenantiems žmonėms. Todėl materializuoju savo Dvasią vidiniuose lygmenyse visiems krikščioniškų bažnyčių vadams ir siunčiu jiems žinią:

Atėjo jums laikas rinktis tarp šviesos ir tamsos. Jeigu nesirinksite, tuomet ant jūsų nusileis Kristaus teismas, ir jūs susidursite su pilna savo grįžtančios karmos našta. Galite neigti karmą, galite neigti teismą, galite neigti ką tiktai norite, tačiau vidiniuose lygmenyse negalėsite paneigti, kad jus buvo aplankiusi Gyvoji Kristaus Dvasia.

Tai yra veiksmas, kurį gali sustiprinti, ir reikia tikėtis, jog ir sustiprins, visi tie, kurie klausys arba skaitys šį diktavimą, kurie ryšis kalbėti invokaciją, kviesdami pokyčius krikščioniškose bažnyčiose Amerikoje. Tai nereiškia, jog turiu viziją, kad šios bažnyčios pradės priimti mane kaip pakylėtąjį mokytoją ar kad pradės priimti šį pasiuntinį ar kitus mokymus. Tačiau tai iš tiesų reiškia, kad krikščioniškoms bažnyčioms Amerikoje reikia pradėti trauktis iš juodai balto mąstymo, ir joms reikia pradėti tai daryti greitai, nes kitaip įvyks toks smarkus teismo nusileidimas, kokio šis žemynas dar nebuvo matęs (ar, tiesą sakant, kokio dar nebuvo matęs nė vienas žemynas) nuo Atlantidos laikų. Ir tai nėra žaidimas.

Jūs jau gana prisižaidėte. Jau pakankamai ilgai darėte ką norėjote Žuvų amžiuje su krikščionybės judėjimu. Jūsų pastoriai ir vadai Amerikoje pakankamai prisižaidė nuo šios šalies įkūrimo, manydami, jog gali patys nuspręsti, kokia turėtų būti krikščioniška bažnyčia.

Piktnaudžiavimas valdžia krikščioniškose bažnyčiose

Pažvelkite į pastorius, kurie piktnaudžiavo valdžia įvairiais būdais: per pinigus, seksą, valdžią, ar kad ir kas tai bebūtų. Pažvelkite į tuos, kurie teigė, jog tam tikri karai buvo teisingi karai, ir kad juos pateisintų pats Dievas arba Kristus. Pažvelkite į šį cirką, kurį sukūrė krikščioniškos bažnyčios Amerikoje. Pažvelkite į didžiausias mega-bažnyčias, į kurias atėję žmonės dalyvauja visokiausiose iškilmėse, kurios yra ne kas kita kaip pigūs pasilinksminimai ir neturi jokio ryšio su savitranscendencija, kuri yra skiriamasis Kristaus bruožas. Ir man jau gana viso to, ir kviečiu visus tuos, kurie yra dvasingi žmonės, kurie yra atviri mano Gyvajam Žodžiui, apsispręsti, ar jums taip pat jau nėra viso to gana. Jeigu ir jums jau to gana, tuomet išsakykite prašymus. Naudokitės įrankiais ir invokacijomis, kviesdami pokyčius krikščionybės judėjime Amerikoje, idant ji paliktų juodai baltą mąstymą.

Sakau jums, kad yra daug nuostabių, mylinčių, gerų žmonių krikščioniškuose judėjimuose. Gali atrodyti, kad kalbu griežtai, tačiau aš iš tiesų žinau apie šiuos žmones. Nesu nejautrus jų didelei meilei man ir žmonijai. Nenustumiu į šalį visų jų daromų pastangų, ar jie šias pastangas išreikštų labdara ar kitais būdais. Žinau, kad kalbu bekompromisiškai, ir manyje nėra vietos kompromisams. Nepaisant visų savo pastangų, jūs nevykdote aukščiausio savo potencialo, kol leidžiate sau būti įkalintais šiuose krikščioniškų bažnyčių išsityčiojimuose, sukurtuose būtybių, kurios yra visiškai užvaldytos antikristo sąmonės. Prisimenate, ką sakiau Petrui, kai jis norėjo man pasakyti, kaip turėtų vykti mano misija, pagal jo stabmeldišką įvaizdį? Sakiau: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone!“ Nes Šėtonas yra sąmonė, kuri reikalauja, kad Dvasia paklustų jo paties įvaizdžiui arba paklustų dabartinėms materijoje egzistuojančioms sąlygoms.

Ir būtent šitaip materija įsisuka į save pastiprinantį sūkurį: kuomet žmonės įsikūnijime pradeda leisti savo Dvasiai tapti esamų sąlygų vergu, manydami, kad jų neįmanoma pakeisti. Būtent dėl to dariau stebuklus. Norėjau pademonstruoti, kad per Kristaus sąmonę Žemėje galima pakeisti viską. Viskas yra taku, viskas yra pavaldu Dievo galiai, tačiau Dievo galia gali ateiti tik per tuos įsikūnijime esančius žmones, kurie ryžtasi naudotis savo laisva valia ir būti atviromis durimis šiai galiai.

Šėtoniškos jėgos krikščioniškose bažnyčiose

Tai nėra gerų darbų darymo dalykas. Yra visiškai gerai maitinti alkstančius ir rengti benamius, tačiau, jeigu nedarote to Kristaus Dvasioje, nevykdote aukščiausio savo potencialo, ir todėl tai nėra priimtina auka. Priimtina auka nėra matuojama žmonių sukurtu standartu, ką reiškia daryti gerus darbus. Ji yra matuojama Kristaus standartu: jūsų pasiryžimu transcenduoti savo sąmonę ir dauginti talentus, užuot užkasus juos į žmonių sukurtų stabų žemę.

Nors myliu visus žmones Žemėje, visus tuos, kurie daro gerus darbus, kurie turi tyras intencijas, myliu jus su Kristaus meilės tvirtumu, kuri nepaliks jūsų ramybėje žemesnėje būsenoje, kai aš žinau, kad jūs sugebate pasiekti aukštesnę būseną. Todėl esu čia tam, kad išpurtyčiau ir pažadinčiau tuos, kurie nori būti pažadinti. Gyvenimas yra didingesnis nei jums pasakojo šitos krikščioniškos bažnyčios. Jeigu galėtumėte pamatyti, kas vyksta už regimo, fizinio, sąmoningo lygmens, akimirksniu pasitrauktumėte nuo šių bažnyčių ir atitrauktumėte savo šviesą.

Egzistuoja tamsos jėgos, antikristo jėgos, šėtoniškos jėgos, kurios naudojasi krikščioniškomis bažnyčiomis Amerikoje, vogdamos šviesą iš gerų ir tyras intencijas turinčių žmonių. Eidami į šias bažnyčias kiekvieną sekmadienį, liedami savo atsidavimą tam, ką jūs laikote esant manimi, jūs palaikote visą šitą netikrą krikščionybės hierarchiją, kuri šiandien valdo daugumą krikščioniškų bažnyčių Amerikoje. Ir tai nėra darbas dėl Kristaus, kad ir ką bedarytumėte išorėje. Nesakau, kad visos labdaringos veiklos turi būti sustabdytos. Sakau, kad jos turi būti transcenduotos, idant galėtų būti daromos iš aukštesnio Kristaus sąmonės lygmens. Jums reikia suvokti, kad šios bažnyčios ir jų vadai yra užvaldyti šių tamsos jėgų, ir jeigu jūs nepakilsite aukščiau, ir toliau duosite savo šviesą jiems.

O tai reiškia, kad nebūsite išganyti po šio gyvenimo, kaip esate įsitikinę. Susidursite su absoliučia realybe, kad nesate pasiruošę įžengti į dangų, nesate pasiruošę savo pakylėjimui, ir turėsite sugrįžti atgal į įsikūnijimą. Jei ir toliau klausysite šių netikrų pamokslautojų, kurie neigia reinkarnaciją, tai nė kiek nepakeis Dievo įstatymo. Jokie pamokslavimai iš sakyklų nepakeis Dievo įstatymo.

Tai yra absoliuti realybė: Negalite apgauti Dievo įstatymo. Puolusios būtybės norėtų jus įtikinti, kad egzistuoja būdai apgauti šį įstatymą, būdai priversti Dievą priimti jus į dangaus karalystę. Visa tai yra melas! Jau pakankamai apie tai atskleidžiau per šį pasiuntinį, per knygas, per svetaines, ir kiekvienas, turintis noro, gali išsilaisvinti nuo šių netikrų pastorių skleidžiamų iliuzijų, šių vilkų avies kailyje, kurie išorėje gali atrodyti gražiai, bet viduje yra tarsi nubaltinti antkapiai, pilni mirusiųjų kaulų. Liaukitės jais sekti! Pabuskite ir sekite manimi, Gyvuoju Kristumi!

Netikri mokytojai Naujojo Amžiaus judėjime

Iš tiesų laikas, jau seniai laikas, Amerikos dvasingiems žmonėms pakilti aukščiau. Ir dabar aš kalbu ne tik tiems, kurie yra krikščioniškuose judėjimuose, bet ir tiems, kurie atstūmė krikščionybę, nes pamatė jos paklydimus. Yra pagirtina, kad turite įžvalgumo matyti daugelio krikščioniškų bažnyčių paklydimus. Yra pagirtina, kad atvėrėte savo širdis ir protus mokymui, kuris išeina už krikščionybės ir materializmo ribų. Bet sakau jums: didžioji dauguma taip vadinamų dvasingų, Naujojo Amžiaus arba progresyvių žmonių Amerikoje – užuot sekę netikrais krikščionybės stabais, jūs sekate kitais netikrais stabais. Jūs sekate apsimetėliais mokytojais Naujojo Amžiaus judėjime.

Nesakau, kad visi, kurie yra tame judėjime, yra apsimetėliai mokytojai, tačiau jų yra daug. Daug – pernelyg daug – žmonių, kurie turi potencialą pasiekti Kristiškumą ir užsitarnauti savo pakylėjimą šiame gyvenime, pririšo save prie šių žemesniųjų guru, kurie visiškai neturi tikslo jus atvesti į Kristaus sąmonę. Jie turi tikslą, kad jūs pradėtumėte jais sekti, kad ir dėl kokios priežasties, kurią jie turi, tačiau esminis tikslas yra paimti iš jūsų šviesą, nes jiems ji yra reikalinga. Kodėl? Todėl, kad jie neturi vidinės šviesos, nes nenorėjo siekti Kristaus sąmonės.
Jie gali kalbėti apie nušvitimą kiaurą parą, tačiau nėra pakaitalo Kristaus sąmonei, nors ir galite ją vadinti kitais vardais. Kristaus sąmonė yra savitranscendencija. Tai yra pasiryžimas atsitraukti žingsnį atgal ir siekti aukštesnio patyrimo, užuot laikiusis įsikibus į proto įvaizdį ir projektavus jį ant realybės. Tad tai ir yra Šėtono sąmonė – proto įvaizdžio projektavimas ant realybės ir neigimas arba atsisakymas patirti realybę, išeinančią už visų įvaizdžių ribų, kadangi ji yra beformis Dievas ir beformis Kristus.

Nušvitimas yra tuščia koncepcija

Ir iš tiesų, dėl krikščionybės, yra lengva tikėti, kad Kristus prisiima formą, kurią skelbia krikščioniškos bažnyčios, tačiau atėjo laikas jums žinoti geriau ir suvokti, kad Kristus yra nepalyginamai daugiau. Kristus yra universali sąmonės būsena, kuri niekada negalės būti įkalinta jokioje formoje ir jokiame varde, ir jos taip pat negalės pagauti joks guru, kad ir kokius akiplėšiškus teiginius jis sakytų apie save, teigdamas, jog yra nušvitęs.

Nušvitimas yra tuščia koncepcija. Kiekvienas, kuris teigia esąs nušvitęs, iš tiesų demonstruoja, kad nė kiek neišmano, kas yra nušvitimas. Nušvitimas yra ne kas kita kaip etiketė. Tiesą sakant, Kristaus sąmonė taip pat yra ne kas kita kaip etiketė. Bet kuris žodis, bet kuris įvaizdis, kurį gali suvokti žmogaus protas, yra ne kas kita kaip etiketė. Kristaus sąmonė – nes turiu įvardinti ją kažkokiu žodžiu, kad galėtumėte tai suvokti ir išgirsti – peržengia visų žodžių, visų įvaizdžių ribas. Tai yra transcendentinė patirtis. Tačiau galite sakyti: „Bet argi tai nėra nušvitimas?“ Taip ir ne, nes nušvitimas yra tai, kas nepaklūsta ir niekada nepaklus jokiems įvaizdžiams Žemėje. Galite sakyti: „Bet ar tuomet negalime naudoti žodžio nušvitimas taip kaip naudojame žodžius Kristaus sąmonė?“ Žinoma, kad galite. Tik būkite tikri, kad, žinodami, jog Kristaus sąmonė yra daugiau negu žodis, taip pat žinotumėte, kad nušvitimas yra daugiau negu žodis ir proto įvaizdis, kurį kai kurie mokytojai apie jį sukūrė.

Kuo labiau mėginate tai paaiškinti, tuo didesnį kuriate stabą, į kurio kalėjimą patenka protai tų, kurie to nesuvokia arba nenori savęs transcenduoti. Yra pakankamai žmonių dvasiniuose ir Naujojo Amžiaus judėjimuose Amerikoje, kurie, jeigu įkūnytų savo Kristiškumą, galėtų padaryti esminį skirtumą, apie kurį daugelis jų svajoja. Tačiau, kadangi lakstote paskui tuos netikrus guru, neįkūnijate savo Kristaus potencialo, ir todėl negalite padaryti skirtumo. Aš pašaukiau 10 000 Kristaus būtybių [Žiūrėkite knygą Mistinis Jėzaus mokymas] išeiti į priekį ir sąmoningai priimti bei įkūnyti savo Kristiškumą. Būtent to reikės, norint pakelti Žemę į aukštesnį lygį. Ne į penktąją dimensiją ar į dar kokią nors dimensiją, ar dar į kokią nors įmantrią etiketę, kurią gainiojatės, manydami: „Va čia tai tikras dalykas!“

Palikite netikrus guru

Mano mylimieji, pokytis sąmonėje toli pranoksta tai, ką bet kokie guru Naujojo Amžiaus judėjime turi gebėjimą įsivaizduoti. Tai pranoksta viską, ką mes davėme šiuose mokymuose ar bet kuriuose ankstesniuose pakylėtųjų mokytojų mokymuose. Tai nėra dalykas, kuris būtų iškaltas akmenyje. Tai yra dalykas, kurį jūs visi bendrakuriate. Nėra nė vienos būtybės Danguje ar ant Žemės, kuri galėtų nuspėti, kaip tiksliai visai tai išsipildys. Mes, kurie esame dvasinėje karalijoje, neturime jokio poreikio apie tai spėlioti, nes mes mėgaujamės paties proceso vyksmu. Tačiau visa tai negalės išsipildyti tol, kol tie, kurie turi potencialą būti pionieriais, leis sau būti įkalinamais tose aklavietėse, tuose netikruose įvaizdžiuose ir organizacijose bei judėjimuose, kurie buvo specialiai sukurti su tikslu neleisti jums įkūnyti savo Kristiškumo.

Ar sakau, kad visi judėjimai ir visi guru yra netikri? Ne, žinoma, ne. Aš tiesiog šaukiu tuos, kurie yra supančioti netikrų guru, išeiti iš kapo ir ryžtis pasitikti Gyvąjį Kristų, kuris AŠ ESU, vietoj to netikro Kristaus, kuriuo dabar sekate. Ir esmė čia nėra sekti šiuo pasiuntiniu. Esmė yra sekti Gyvuoju Kristumi, kuris AŠ ESU.

Galite sakyti: „Mes žvelgiame į priekį, į Vandenio Amžių.“ Taip, žvelgiate, tačiau Vandenio Amžius neįmanomas Žemėje be Jėzaus Kristaus. Aš tarnauju Žuvų Amžiaus hierarcho tarnystėje, ir niekas negalės įžengti į Vandenio Amžių arba Vandenio sąmonę, pirma neperėjęs tarnystės, kurioje tarnauju. Tai niekaip nėra susiję su krikščioniškomis bažnyčiomis, nes tai yra dvasinė tarnystė, ir, jeigu leisite krikščioniškoms bažnyčioms ir jų paklydimams priversti jus atstumti Gyvosios Dvasios, kuri AŠ ESU, atėjimą pas jus, tuomet negalėsite įžengti į Sen Žermeno Vandenio Amžių.

Ir į ką tuomet įžengsite? Tik į dar vieną stabų garbinimo būseną, kurioje manysite kuriantys Aukso Amžių, bet kuris tik keliais laipsniais tesiskirs nuo to, ką netikra krikščionybė kūrė per šiuos praėjusius šimtmečius. Tai nėra Sen Žermeno vizija. Tad aš, Jėzaus Kristaus Gyvoji Dvasia materializuoju savo buvimą priešais visus netikrus guru Amerikoje:

Atėjo laikas jums rinktis tarp šviesos ir tamsos. Jeigu nesirinksite, Kristaus teismas nusileis ant jūsų visų, su visomis iš to išeisiančiomis pasekmėmis. Tai gali būti nematoma, bet tai tikrai bus nepaneigiama.

Mano mylimieji, tie iš jūsų, kurie esate čia, laikėte didžiulę pusiausvyrą, leidusią man atnešti šį teismą. Ir už tai jūs turite mano beformį dėkingumą. Nors jis yra beformis, beformis jis yra tik žmogiška prasme, nes jis taip pat yra nepriklausantis nuo laiko. Tie, kurie nori būti šio judėjimo, kuriame siekiate savo Kristiškumo, dalimi, tie, kurie esate pasiryžę naudotis įrankiais ir invokacijomis, kviesdami ir sustiprindami mano šiandien paskelbtą teismą, aš jūsų nepamiršiu. Kai jums labiausiai reikės, ar tai būtų, kol vis dar tebebūsite fiziniame įsikūnijime, ar po to, kai jau būsite palikę įsikūnijimą ir jums bus reikalingas tas papildomas šviesos postūmis pakylėti jus į aukštesnį lygį, atrasite, kad aš būsiu šalia jūsų, tokiu pavidalu, koks jums bus reikalingas, kad galėtumėte transcenduoti dabartinį savo savasties jausmą. Kaip ir visada, turi būti noras iš jūsų pusės, tačiau aš būsiu šalia, nes AŠ ESU su jumis amžinai. Iš tiesų, mano meilė yra absoliutus vaistas anti-meilei.

Galite galvoti, kad šis mano diktavimas nėra mylintis, bet aš taip pat turiu ir švelnesnę pusę. Jeigu jus tai traukia labiau, tuomet esu perdavęs kitus diktavimus ir kitus įrankius, kurie padės jums susiderinti su Jėzaus Kristaus švelnumo Dvasia. Kad ir ko jums reikėtų širdžiai atverti su manimi, galite tai rasti. Ir jeigu atversite savo širdis, žinosite, kad AŠ ESU su jumis amžinai.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels