Pakylėtųjų būtybių hierarchija

Kaip paaiškinama kitur, materialią karaliją sukūrė būtybės, gyvenančios karalijoje, kuri savo vibracijomis yra tiesiai virš mūsų. Taigi, būtent šias būtybes mes paprastai vadiname pakylėtaisiais mokytojais. Pakylėtieji mokytojai taip pat naudoja vardą „Pakylėtųjų Pulkai,“ ir į šiuos pulkus įeina visos visų viršum mūsų esančių sferų būtybės. Tačiau dauguma šių būtybių nebendrauja su mumis čia Žemėje.

Tad žvelgiant iš mūsų požiūrio taško, galime kalbėti apie kelis hierarchijos, egzistuojančios tiesiai viršum mūsų esančioje sferoje, lygmenis. Pažvelkime į kelis geriausiai žinomus:

Naujai pakilę mokytojai

Kai būtybė pakyla iš materialaus pasaulio, ji paprastai kurį laiką užtrunka tyrinėdama savo naują sąmonę ir dvasinę karaliją, prie kurios dabar turi sąmoningą priėjimą. Tačiau kai kurie mokytojai jau mokė žmones prieš savo pakylėjimą, tad jie iš karto gali imtis mokytojo vaidmens.

Čohanai

Kaip aprašyta kitur, egzistuoja septyni dvasiniai spinduliai, sudarantys bazinį energijos spektrą, iš kurio yra sukurta materiali visata. Norėdami eiti dvasiniu keliu ir užsitarnauti savo pakylėjimą, turime įvaldyti visus septynis spindulius. Tad į dvasinį kelią galime žiūrėti kaip į struktūrizuotą procesą, kuriame mokomės kiekviename iš septynių spindulių.

Šiam mokymuisi palengvinti kiekvienas spindulys turi pakylėtuosius mokytojus, kurie siekia padėti mums praeiti savo spindulio iniciacijas. Šių mokytojų grupės vadovas yra vadinamas „Čohanu.“ Kiekvienas spindulys turi savo Čohaną, kuris yra tarsi mokyklos direktorius.

Čohanai paprastai pristato save vyriškoje arba moteriškoje rolėje. Ne visi čohanai turi savo antrąją, priešingo poliškumo pusę. Pavyzdžiui, čohanas vyras gali neturėti savo moteriškosios pusės, dėl vienos iš dviejų priežasčių: arba dėl to, kad jo moteriškoji pusė dar nepakilo, arba dėl to, kad ji pasirinko pereiti į kitas karalijas ir tiesiogiai su Žeme nedirba.

Arkangelai

Viena pakylėtųjų būtybių, kurios nebuvo sukurtos nužengti į įsikūnijimą, atšaka yra angelai. Angelai turi daug skirtingų užduočių, tačiau žiūrint iš mūsų perspektyvos taško, mums naudingiausi angelai yra tie, kurių užduotis yra padėti mums augti. Šie angelai taip pat yra pasiskirstę į septynis spindulius.

Angelų grupės dažnai yra vadinamos „būriais“, ir kiekvienas būrys turi savo vadovą, tituluojamą „Arkangelu.“ Tad kiekvienas iš septynių spindulių turi po Arkangelą. Arkangelai visada yra vyriškos giminės, tačiau jie taip pat turi moterišką antrąją pusę – „Archėją.“ Pavyzdžiui, antroji Arkangelo Mykolo pusė yra Archėja Tikėjimas.

Elohimai

Materiali visata yra sukurta iš septynių spindulių energijų, ir tai buvo padaryta tam tikru faktoriumi pažeminant spindulių vibracijas. Tuomet ant šių energijų buvo perkeltas mintinis vaizdinys, kuris suformavo bazines struktūras, sudarančias materialią visatą.

Būtybės, pradėjusios ir prižiūrinčios šį procesą, dažnai yra vadinamos „Elohimais,“ tačiau jos taip pat gali būti vadinamos „Dievais ir Deivėmis.“ Šiame lygmenyje taip pat egzistuoja vyriškas/moteriškas poliariškumas. Pavyzdžiui, Elohimo Herkulio moteriška antroji pusė yra vardu Amazonija.

Centrinė Saulė

Aukščiausią mums žinomą pakylėtųjų būtybių lygmenį reprezentuoja dvi būtybės, vadinamos Alfa ir Omega. Kartais sakoma, kad jos gyvena „Centrinėje Saulėje,“ tačiau tai nėra fizinė saulė materialioje visatoje. Tai yra „vieta“ dvasinėje karalijoje.

Kaip buvo paaiškinta, virš mūsų lygmens egzistuoja šešios sferos. Kiekvienoje sferoje egzistuoja hierarchinė struktūra, šiek tiek panaši į piramidę. Kiekvienoje sferoje egzistuoja centrinė saulė, kurioje gyvena dvi būtybės, vardu Alfa ir Omega. Pačioje pirmojoje sferoje yra aukščiausias Alfos ir Omegos lygmuo – būtybės, kurios yra tiesioginė Kūrėjo išraiška.

Tačiau svarbu suprasti, kad tai, kas čia duodama, yra linijiškas aprašymas, ir linijiškas protas nesugeba suvokti nelinijiškos dvasinės karalijos realybės. Todėl svarbu neteikti pernelyg didelės reikšmės žodžiams ar šių žodžių interpretacijoms. Norint iš tiesų suvokti nelinijišką dvasinės karalijos realybę, reikia ją patirti tiesiogiai.

Kiti titulai hierarchijoje:

Dievai ir Deivės

Nors Elohimai kartais yra vadinami Dievais ir Deivėmis, taip pat egzistuoja ir kitos pakylėtosios būtybės, pasiekusios lygį, kurį reprezentuoja Dievo titulas. Pavyzdžiui, yra Laisvės Deivė, Teisingumo Deivė (Portija) ir Gailestingumo Deivė (Kuan Jin).

Saulės Logai

Kiekviena planetinė sistema turi saulę ir kiekviena fizinė saulė turi dviejų saulės hierarchų porą, kurie įgalina saulę būti atviromis durimis tarp materialios ir dvasinės karalijų. Jeigu energija pastoviai netekėtų į planetinę sistemą iš dvasinės karalijos, gyvybė toje sistemoje nebūtų įmanoma. Mūsų fizinės saulės hierarchai yra Helijas ir Vesta.

Pasaulio Viešpats

Kiekvienoje planetoje yra būtybė, tarnaujanti Pasaulio Viešpaties tarnystėje. Ši būtybė yra pasiekusi Budos lygmenį, tai reiškia, jog ji yra įvaldžiusi erdvę. Tad ši būtybė, tikrąja to žodžio prasme, palaiko dvasinę pusiausvyrą Žemei, kad ši galėtų egzistuoti erdvėje. Pasaulio Viešpats Žemei yra Gautama Buda.

Planetinis arba individualus Kristus

Kiekviena planeta turi būtybę, tarnaujančią Kristaus tarnystėje. Nepaisant ribotų krikščioniškosios religijos pažiūrų, „Kristus“ yra universalus žodis, reiškiantis vienovę tarp Kūrėjo ir jo kūrinijos. Pakilti galite tiktai pasiekę Kristaus sąmonę ir įveikę atskirties iliuziją. Kai Jėzus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane,“ jis kalbėjo ne apie išorinį asmenį, o apie Kristaus sąmonę. Šiuo metu Jėzus tarnauja Žemės Planetinio Kristaus tarnystėje.

Kosminis Kristus

Kiekvienoje planetoje yra mokytojas, tarnaujantis tarnystėje, kuri reprezentuoja visuotinę Kristaus sąmonę tai planetai. Žemėje šioje tarnystėje tarnauja Viešpats Maitrėja. Jis taip pat buvo mokytojas vaizduojamas (iškreipta ir primityvia forma) kaip „Dievas“ Rojaus Sode. Už šio mito slypinti tikrovė yra ta, kad Viešpats Maitrėja vadovavo ir tebevadovauja dvasinei mokyklai (kartais dar vadinamai Misterijų Mokykla), kurioje gyvybės srautai yra ruošiami įsikūnijimui Žemėje ir ruošiami įveikti iniciacijas, kurias pateikia ši tanki karalija.

Pasaulio Mokytojai

Tai yra būtybės, kurios prižiūri bendrą žmonijos sąmonės vystymąsi ir sprendžia, kaip geriausiai mokyti žmones universalių pamokų. Jie taip pat nusprendžia, kokius naujus mokymus reikėtų duoti, remdamiesi tuo, kaip progresuoja (arba neprogresuoja) kolektyvinė sąmonė. Šioje tarnystėje šiuo metu tarnauja Jėzus ir Kuthumi.

Karminė Valdyba, Karmos Valdovai

Pakylėtieji mokytojai siekia mus mokyti dvejopai. Pirma, jie mums duoda dvasinius mokymus ir skatina naudotis jais savistaboje, vedančioje į savitranscendenciją. Antras lygmuo yra taip vadinama „Skaudžių smūgių mokykla,“ kurioje jie mums leidžia patirti fizines mūsų sąmonės būsenos pasekmes. Populiariai tai vadinama „bloga karma.“

Karminius mokymo aspektus prižiūri valdyba, susidedanti iš 8 pakylėtųjų mokytojų. Svarbu suprasti, kad, nepaisant populiarios idėjos apie „blogos karmos“ egzistavimą, karma niekada neturi tikslo ką nors bausti. Vienintelis jos tikslas yra mokyti tuos, kurie pasidarė nepasiekiami dvasiniam mokymui.

To pasekoje, Karminė Valdyba gali sulaikyti karmos nusileidimą žmogui, jeigu nusprendžia, kad šis žmogus išmoko su šia karma susijusią pamoką arba jam trūksta labai nedaug iki jos išmokimo. Kita vertus, jie gali pagreitinti karmos nusileidimą žmogui, kuris yra negatyviame sūkuryje ir užsiima fiziniu ar psichologiniu smurtu prieš kitus žmones.

Karminės Valdybos užduotis yra labai sudėtinga, nes ji turi atsižvelgti ne tik į kiekvieną individualų gyvybės srautą, įsikūnijusį Žemėje, bet taip pat ir į skirtingas grupes žmonių, o taip pat į visą žmoniją kaip bendrą visumą. Jie nusprendžia, kam bus leidžiama įsikūnyti Žemėje, o taip pat kartais nusprendžia, kad tam tikras gyvybės srautas išnaudojo visas savo galimybes ir jam daugiau nebebus čia leidžiama įsikūnyti.

Karminė Valdyba taip pat moko labiau tiesioginiu būdu, kai esame tarp įsikūnijimų. Kartu su kitais dvasiniais mokytojais, Karminės Valdybos nariai padeda kiekvienam gyvybės srautui nusistatyti savo sekančio įsikūnijimo Žemėje specifines detales, pagal tai kokios aplinkybės galėtų geriausiai padėti šiam gyvybės srautui išmokti savo pamokas ir išreikšti savo dangiškąjį planą (dovaną, kurią atėjome atnešti).

Dabartiniai Karminės Valdybos nariai yra: Didysis Dieviškasis Vedlys, Laisvės Deivė, Atėnė Paladė, Nada, Portija (Teisingumo Deivė), Kuan Jin (Gailestingumo Deivė), Elohimas Ciklopėjus ir Vadžrasatva.

Dhjani Budos

Tradiciniame budizme jie yra laikomi „pirmapradžiais“ Budomis, tai reiškia, jog jie niekada nebuvo įsikūnijime kaip Gautama. Egzistuoja šeši dhjani budos pakylėtoje karalijoje, ir kiekvienas iš jų atstovauja priešnuodį tam tikram dvasios nuodui. Iškviesdami dhjani budos Esatį, gaunate pagalbą įveikti vieną iš dvasios nuodų.

PASTABA: Kalbant apie aukščiau aprašytąsias pozicijas hierarchijoje, svarbu prisiminti, jog tai yra tarnystės. Kaip ir Žemėje užimamus postus, tarnystę užima tam tikras asmuo, tačiau šį asmenį laikui bėgant gali pakeisti kitas asmuo. Taigi, Pirmojo Spindulio Arkangelas yra tarnystė, ir įvairiais laikais šį postą užėmė skirtingos būtybės. Tas pats galioja ir visoms kitoms tarnystėms. Tiesą sakant, kai pakilsime, turėsime potencialą užimti vieną iš šių tarnysčių. Tai gali paaiškinti, kodėl įvairūs dvasiniai mokymai asocijuoja skirtingus vardus su šiomis tarnystėmis.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com