Kaip pakeisti Amerikos valdžią

Klausimas: Norėčiau pamatyti tavo turimą viziją Amerikai išsipildant, tačiau jaučiuosi ganėtinai nusivylęs mūsų valdžia ir žiūriu į ją su įtarumu. Norėčiau sakyti, kad pasitikiu valdžioje esančiais žmonėmis, tačiau taip nėra. Tačiau iš tiesų pasitikiu žmonių valia ir žmonių budimu. Netikiu, kad galėsime dirbti egzistuojančioje struktūroje. Manau, kad ji yra pernelyg supuvusi. Tad kokia būtų jūsų vizija, kaip galėtume susigrąžinti valdžią iš savo atstovų? Ar galėtumėte mums duoti pavyzdį, kaip galėtume įvykdyti perėjimą, nesugriaudami visos šalies?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Los Andžele 2015 metais. Atsakymas buvo perduotas po Sen Žermeno diktavimo:

Neprašau jūsų pasitikėti esama valdžia. Aš nepasitikiu esama valdžia, tačiau tikiu, kad yra įmanoma pakeisti sistemą. Negalėsite pakeisti sistemos, jeigu save laikysite egzistuojančiais atskirai nuo sistemos, nugrimzdami į nevilties ir nusiminimo būseną, sakydami, kad viskas yra taip blogai, jog nieko neįmanoma pakeisti. Štai ką jūsų prašau padaryti: pakeiskite savo sąmonę, palikite šį nevilties jausmą, kadangi šitaip jūs patys iš savęs atimate galią. Jūs sakote: „Viskas yra taip blogai, sistema yra tokia supuvusi. Visi žmonės valdžioje yra tokie korumpuoti, kad nėra nieko, ką galėtume padaryti.“ Ir šitaip galvodami jūs jau pralaimėjote.

Jeigu sakysite, kad nieko negalima padaryti, ir jeigu laisva valia yra lemiantis veiksnys Žemėje, ir jeigu jūs esate aukščiausi dešimt procentų, tai argi tuomet laisva valia nesireikš pagal jūsų valią? Kaipgi tie, kurie priklauso aštuoniasdešimčiai procentų visuomenės galės pakilti, jeigu jūs, kurie priklausote aukščiausiems dešimčiai procentų, nepakilsite virš šios beviltiškumo būsenos?

Nėra būtina dirbti vien tik sistemos rėmuose. Esate teisūs, kad nėra įmanoma visiškai pakeisti sistemos iš vidaus, tačiau yra būtina taikyti „trauk ir stumk,“ dvipusį metodą, kuomet iš tiesų būtų žmonių, kurie eitų į sistemą ir siektų patekti į sistemą. Tačiau taip pat būtų žmonių, kurie dirbtų su paprastais žmonėmis, keldami jų sąmoningumą ir sutelkdami kritinę žmonių masę, kurie galiausiai išeitų į priekį ir pareikalautų pokyčių. Tai yra tikra tiesa, kad negalite įeiti į sistemą ir mėginti ją pakeisti vien iš vidaus. Kita vertus, jos taip pat nebus įmanoma pakeisti vien iš apačios. Tad yra būtina taikyti dvipusį metodą, Alfą ir Omegą, aštuoniukės tėkmę.

Nesakau, kad jums, kurie esate dvasingi žmonės, būtinai reikia veržtis į valdžią, tačiau jums reikia vizualizuoti ir išsakyti prašymus, jums reikia palaikyti tuos, kurie yra sąžiningi politikai, sąžiningi administratoriai. Sakau jums, yra daug, daug žmonių, kurie nuoširdžiai myli Ameriką ir laisvę. Jie yra apgauti. Kai kurie iš jų yra nusivylę. Tačiau jie vis dar turi užtektinai meilės, kad juos būtų įmanoma išlaisvinti iš iliuzijos. Ir šiam tikslui jūs, kurie esate dvasingi žmonės, galite išsakyti prašymus. Neprašau jūsų daryti visko. Jums nėra skirta daryti viską, nes žmonėms reikia nubusti.

Ar nematote, kad problema čia yra elitizmas? Mes norime, kad Amerika transcenduotų elitizmą, idant žmonės taptų proceso dalimi ir save laikytų proceso dalimi.

Nėra jokio specifinio rezultato, kuris absoliučiai privalo būti įkūnytas. Būtent tai pakiša koją daugeliui geranoriškų žmonių. Jie mato problemą. Jie tuomet galvoja, kad šią problemą reikia išspręsti, kaip nors sunaikinant valdžios elitą arba pakeičiant valdžią, arba jie pamato viziją ir galvoja, kad būtent ši jų vizija turi būti įkūnyta. Bet aš į tai žiūriu ne taip. Neturiu nelanksčios matricos, kokios turėtų būti specifinės detalės. Egzistuoja daug erdvės įvairovei. Egzistuoja daug būdų, kaip visa tai galėtų būti įkūnyta.

Matote, esmė čia yra pagauti aukštesnę viziją ir judėti link šios aukštesnės vizijos, neužstringant specifinėse detalėse. Jūs, kurie esate dvasingi žmonės, taip, galite išsakyti specifinius prašymus, tačiau prašau jūsų laikytis aukštesnės vizijos, egzistuojančios už šių specifinių detalių ribų, idant taip stipriai neįstrigtumėte detalėse. Kartais šios detalės, nors ir svarbios, nėra lemiamos, neturi svarbos pokyčiui, kuris turi įvykti. Tai yra vienas iš puolusių būtybių naudojamų triukų, kuriuo jos siekia nukreipti jūsų dėmesį į kovojimą dėl specifinių tikslų, kurie, nors vertingi ir svarbūs, nėra lemiami ir neturi esminės reikšmės didesniam paveikslui.

Esate girdėję pasakymą, kad galite laimėti mūšį, bet pralaimėti karą. Pernelyg dažnai, geranoriški žmonės įstringa koncentravimesi į specifinį tikslą, galvodami, kad, jei tik mums pavyktų pasiekti šį tikslą, padarytume progresą. Yra daug tikslų, kurie, nors prisideda prie progreso, nėra lemiantys. Todėl atidžiai rinkitės savo mūšius. Siekite tos visuotinės vizijos.

Daviau jums daug užuominų per šį pasiuntinį. Kartais jos yra užmaskuotos, tačiau jos iš tiesų egzistuoja. Galite prašyti ne tik žodinio vedimo, bet galite prašyti ir vidinio vedimo. Taip pat galite išsakyti prašymus, kad visi, kurie yra atviri naujoms idėjoms gauti, būtų išlaisvinti, būtų apsaugoti, jų karma ir psichologija būtų transformuotos, ir tuo būdu jie galėtų pagauti tą viziją. Daugelį vizijų, kurias trokštu atnešti, negaliu atnešti per jus, kurie esate dvasingi žmonės. Jos turi būti atneštos per žmones, kurie turi patirties ir išmanymo tam tikrose specifinėse srityse bei dirba valdžioje, pramonėje, versle, moksle ir kitose srityse.

Prašau jūsų pamąstyti apie du dalykus. Jeigu turite patirties tam tikroje srityje – ar tai būtų švietimas, mokslas, sveikata, ar kad ir kas tai bebūtų – tuomet vystykite savo išmanymą ir iš tiesų dirbkite dėl tikslo, dėl pokyčių toje srityje. Prašau jūsų taip pat siekti bendros vizijos, idant žinotumėte, kad kartais dar ne laikas stumti tam tikrus pokyčius, nes savo energiją ir dėmesį būtų produktyviau sutelkti į didesnius pokyčius.

Puikiai žinau, kad yra sunku pradėti judėjimą dėl šio monumentalaus pokyčio Amerikos demokratijoje, apie kurį kalbu. Daugelis žmonių tai atstums. Daugelis žmonių išreikš nepaprastai negatyvų nusistatymą prieš šią idėją. Žinau, kad tai yra iššūkis, tačiau tai yra vienas iš dalykų, kuris yra svarbus, kuris turi lemiamą svarbą. Tad neapleiskite to, nors kartais jums ir kiltų pagunda siekti pokyčių specifinėje srityje, kurioje galite pamatyti greitesnius rezultatus. Jeigu rezultatai nėra lemiami, ar tikrai tuomet darote progresą? Jėzus sakė: „Atiduokite kas ciesoriaus ciesoriui, o kas Dievo – Dievui.“ Ir šiais žodžiais jis iš esmės norėjo pasakyti štai ką: Nekovokite dėl tikslų, kurie neturi jokios reikšmės visuotiniam progresui, ateinančiam iš Aukščiau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels