Kaip pakylėtųjų mokytojų mokiniai turėtų žiūrėti į valdžios elitą

TEMOS: Tai nėra žmogaus sukurta svetainė – dvasinė svetainė, ne politinė svetainė – laipsniškas apreiškimas niekada nėra baigtinis ir niekada nesibaigia – ieškokite gilesnio supratimo kitur – naudokitės Kristaus įžvalgumu – ieškokite subalansuotos perspektyvos – jums nereikia žinoti specifinių detalių apie valdžios elitą – naudokitės įžvalgumu, skaitydami konspiracijos teorijas – turite žinoti pakankamai apie blogį, kad nuo jo atsiskirtumėte ir suteiktumėte Dievui įgaliojimus su juo susitvarkyti – koncentruokitės į dvasinį kelią ir venkite kovų dėl valdžios – pakylėtųjų mokytojų mokiniai nėra politiniai kovotojai – žmonės, kuriuos yra apakinusi dvasinė puikybė – siekite tiesos atviru ir nuolankiu protu

Klausimas: Mielas Kimai, apgailestauju, kad man tenka tau tai sakyti… bet tu ir vėl tai padarei! Tu ir vėl mėginai įpiršti manipuliacijomis skleidžiamą Valdžios Elito ir Zionistų propagandą šios svetainės skaitytojams. Prieš dvi savaites tavęs prašiau pasidomėti faktais, kad rugsėjo 11-oji NEBUVO tai, ką JAV vyriausybė, JAV žiniasklaida ir rugsėjo 11-ąją tyrusi komisija (kurioje egzistavo akivaizdus interesų konfliktas) papasakojo „pasauliui.“

Iki pat dabar (praėjo jau dvi savaitės) neatsakei šio forumo [diskusijos forumo] skaitytojams, ir aš taip pat negavau asmeninės žinutės, kuri būtų galėjusi nušviesti tavo „mintis“ ar mąstyseną. Vietoj to randu tavo sausio 27-osios dienos klausimą, kuriame tu klausi Mokytojo Jėzaus: „Kas iš tiesų sukėlė holokaustą?“ Tai skaitydamas pajaučiau, jog nežinai, kad tau nuo pat ankstyvosios vaikystės buvo meluojama (apie holokaustą) ir kad nekvestionavai nieko, ką nuo pat vaikystės apie tai skaitei, matei ir girdėjai. Žinau, kad tu nesi toks vienintelis. Tačiau tikroji tiesa ir faktai apie „holokaustą“ labai skiriasi nuo to, kuo zionistinė propaganda nori įtikinti pasaulį. Teužtruktų tik 30 minučių perskaityti visiškai kitokį (bet moksliškai gerai pagrįstą!) požiūrį ir faktus apie taip vadinamą „holokaustą.“ Tai perskaitęs, gali patirti šoką dėl melų, kuriais taip ilgai tikėjai (ir kurie verčia tave ir daugelį kitų nemėgti vokiečių ar net jų nekęsti – koks iš tiesų ir buvo zionistų planas). Vokietijoje mes taip pat esame verčiami žiūrėti „tuos filmus“ … kad jaustume kaltę kaip šalis dar daugybę kartų (kas taip pat buvo suplanuota Zionistų ir Valdžios Elito).

Dėkoju Mokytojui Jėzui, kad JIS padarė geriausia ką galėjo (ir JIS tai padarė puikiai) su tavo „baksnojimu pirštu“ (blogi, blogi, nežmogiški vokiečiai) užduotame klausime. Bet vis dėlto, Kimai, prašau tavęs dar kartą: Prašau, apsišviesk truputį, prieš uždavinėdamas politinius klausimus, kad netaptum Valdžios Elito ir jo sėbrų įrankiu. Jeigu išanalizuotum Arkangelo Mykolo rožinį ir teismo prašymus… ar neuždavei sau klausimo, kas gi yra to „Valdžios Elito“ nariai? Dauguma jų sėdi JAV! Daugelis jų turi ryšių su Izraeliu (ir Mosadu)! Ir galiausiai: yra žydų, kurie yra sukūrę tokias svetaines kaip: „(tikrieji) žydai prieš Izraelį“ arba „(tikrieji) Žydai prieš zionistines ambicijas.“

Mielas Kimai… prašau gerbk Tiesą, net jei ji yra „tik“ apie žemiškus įvykius. Ir galiausiai: Atleisk man – Ačiū Tau!

Kimas: Jėzau, ar norėtum į tai ką nors atsakyti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Taip, nes man tai suteikia gerą galimybę paaiškinti tam tikrus dalykus apie šią svetainę:

  • Tai yra mano svetainė. Tai nėra Kimo svetainė ir ji nėra kuriama pagal žmonių lūkesčius ar nuomones, kad ir kokiai stovyklai jie bepriklausytų. Tai, kas yra šioje svetainėje, yra tai, ko noriu aš. Jeigu joje kažko nėra, taip yra dėl to, kad aš nenoriu, kad tai joje (kol kas) būtų.

  • Ši svetainė yra dvasinė svetainė; ne politinė svetainė. Pagrindinis šios svetainės tikslas yra padėti žmonėms užmegzti tiesioginį ryšį su savuoju Kristaus AŠ, kuris „išmokys jus visko ir viską primins, ką jums esu pasakęs“ (Jono 14,26). Kai turite šį ryšį, galite jį pritaikyti bet kurioje žmogiškos veiklos srityje, ir sugebėsite atskirti, kas yra harmonijoje su Dievo realybe, o kas yra kilę iš žmogiškojo ego dualizmo. Ir tuomet galėsite laikytis priesako, sakančio: „Uoliai stenkis pasirodyti Dievui tinkamu darbininku, neturinčiu ko gėdytis, tiksliai perteikiančiu tiesos žodį“ (II Timotiejui 2,15).

  • Kai paliečiame politines temas, mūsų tikslas nėra duoti žmonėms žinoti viską, ką galima sužinoti šia tema. Mūsų tikslas yra suteikti žmonėms supratimą, kuris padėtų jiems dvasiškai augti ir padėtų efektyviau naudotis dvasiniais įrankiais (pavyzdžiui rožiniais). Kitaip tariant, neturėjau jokių intencijų paaiškinti kiekvieną aspektą apie holokaustą ir būtent dėl to mano mokymas buvo sukoncentruotas į dvasines priežastis. Puikiai sugebu duoti Kimui klausimus, kuriuos norėčiau, kad jis užduotų – kaip sugebu jam duoti ir atsakymus. Be to, puikiai sugebu išeiti už klausimo ribų, duodamas atsakymą. Todėl holokausto tema buvo nušviesta būtent taip, kaip aš ją norėjau nušviesti tuo metu.

  • Šios svetainės esmė yra ta, jog tai yra laipsniškas apreiškimas. Niekas, kas yra perduodama per laipsnišką apreiškimą – ir į tai įeina kiekvienas tikras dvasinis kada nors šioje planetoje duotas mokymas, įskaitant ir kai kurias Biblijos knygas – niekada neturėtų būti laikoma galutiniu žodžiu tuo klausimu ir neturėtų būti naudojama, kuriant „neklystamas“ doktrinas, kurios niekada negalėtų būti pakeistos ar išplėstos. Iš tiesų, būtų galima pasakyti daug daugiau dalykų daugeliu politinių temų. Tačiau daviau žmonėms tai, ką norėjau jiems duoti šiuo metu, remdamasis tuo, kur savo sąmonėje yra dauguma žmonių.

  • Niekur nėra pasakyta, kad turėtumėte leisti šioje svetainėje esantiems mokymams sukliudyti jums ieškoti gilesnio supratimo tam tikra tema kitur.

  • Ieškodami išsamesnio supratimo, turite žinoti – ir turite labai stipriai tai įsisąmoninti – jog jums reikia naudotis savo Kristaus įžvalgumu. Jeigu dar nesate pasiekę pilno įžvalgumo, visada ieškokite labiausiai pusiausvyroje esančios perspektyvos. Pagrindinė žmogiškojo ego charakteristika yra dualizmas, tai reiškia, kad iš ego sąmonės kyla du kraštutinumai. Šiuo atveju, tai yra tiesa, kad vienas kraštutinumas yra tam tikrų žydų organizacijų skleidžiama propaganda apie holokaustą, dėl kurios ima atrodyti, jog holokaustas buvo didžiausia kada nors šioje planetoje įvykusi tragedija. Tačiau priešingą kraštutinumą reprezentuoja tam tikri individai ir organizacijos, kurie teigia, kad holokausto iš viso nebuvo. Abi šios reakcijos kyla iš ego dualizmo ir abi jos akivaizdžiai nėra pusiausvyroje.

    Tad jeigu neturite aiškaus Kristaus įžvalgumo, patarčiau vengti kraštutinumų ir bet kuriuo klausimu ieškoti labiausiai subalansuotos perspektyvos. Subalansuotas požiūris ne visada gali turėti pilną tiesą, bet tikėtina, jog jame atrasite daugiau tiesos, nei bet kurioje iš ekstremistinių stovyklų.

Žinoma, man būtų visiškai įmanoma specifiškai įvardinti, kurie individai ir organizacijos sudaro valdžios elitą. Tačiau šiuo metu neturiu jokio troškimo tai daryti. Viena priežastis yra mano pasiuntinio saugumas, nes, nors jis yra pasirengęs „prarasti savo gyvybę dėl manęs,“ aš labiau norėčiau išlaikyti jį įsikūnijime. Kita priežastis yra ta, jog, norint išsakyti efektyvius prašymus, jums nėra būtina tiksliai žinoti, kas yra valdžios elito nariai. Arkangelas Mykolas nėra kvailas. Jis žinos, kaip pasinaudoti jūsų prašymais pagal karmos įstatymą ir ciklų įstatymą.

Kol žmonės nėra pasiekę tam tikro Kristiškumo laipsnio – ir su juo kartu einančio neprisirišimo – tol jiems saugiau nebūti pernelyg specifiškiems, išsakant prašymus, susijusius su valdžios elitu. Jeigu žinosite vardus, bus daug didesnė tikimybė, kad nuspalvinsite savo prašymus žmogiškomis emocijomis, o tai iškreiptų Dievo energiją. Todėl daugumai žmonių yra saugiau išsakyti bendrus prašymus be prisirišimo ir pasikliauti Arkangelu Mykolu, kuris žinos, ką daryti su šiais prašymais. Kai pasieksite stipresnį Kristaus įžvalgumą, galėsite išsakyti labiau specifiškus prašymus, tačiau visuomet turite išlikti neprisirišę.

Iš tiesų žinau, jog egzistuoja daug konspiracinių svetainių, bet norėčiau labai patarti šių svetainių lankytojams būti atsargiems jas tyrinėjant. Vėlgi, venkite kraštutinumų ir siekite pusiausvyros. Problema yra ta, kad dauguma šių svetainių skelbia ekstremistinius požiūrius – dažnai kuo labiau ekstremistinis tuo geriau – ir todėl tarp jų yra mažai tokių, kurios bent kažkiek mėgintų siekti pusiausvyros. Jeigu nesijaučiate galintys atskirti, jums būtų geriau iš viso jų vengti. Jums reikia žinoti, kad valdžios elitas egzistuoja, tačiau jums nereikia apie juos žinoti visko.

Svarbu suprasti, kad, nors beveik kiekvienas gyvenimo aspektas yra paveiktas valdžios elito, tai nereiškia, kad valdžios elitas kontroliuoja kiekvieną gyvenimo aspektą. Tai nėra subalansuotas požiūris samprotauti, kad egzistuoja vienas, vieningas ir darnus valdžios elitas, viską kontroliuojantis užkulisiuose. Valdžios elitas naudoja skaldyk ir valdyk strategiją, kad suskaldytų dvasingus žmones Žemėje. Tačiau tai, ką darote kitiems, jau esate padarę sau. Tad valdžios elitas yra susiskaldęs į keletą besivaržančių frakcijų, kurios visos siekia aukščiausios valdžios. Ir tai darydami, jie kliudo sau įgyti šią aukščiausią valdžią. Iš tiesų, aukščiausia valdžia yra Dievas, ir kai Dievo vaikai pasirinks suteikti Dievui įgaliojimus įžengti, Dievas nuvers šio pasaulio jėgas. Tačiau, jeigu geri žmonės nieko nedarys, blogis kurį laiką triumfuos, kol save susinaikins. Nacizmo istorija yra puikus pavyzdys, kaip bet kokia jėga šiame pasaulyje sunaikins save, mėgindama įgyti aukščiausią valdžią.

Tai, į ką sutelkiate savo dėmesį, sustiprinate savo proto galiomis. Kai kurie žmonės nueina su tuo į kraštutinumus, manydami, kad turėtų ignoruoti bet kokį blogį. Tačiau blogis yra žmonių padarytų pasirinkimų padarinys, ir jis privalo būti pakeistas pasirinkimais. Todėl negalite pašalinti blogio jį ignoruodami. Tačiau pašalinti jį galite, apie jį pakankamai žinodami, kad galėtumėte atsiskirti nuo jo savo sąmonėje ir galėtumėte išsakyti prašymus, kurie suteiktų pakylėtiesiems mokytojams įgaliojimus pašalinti blogį iš šios planetos. Aš tai išreiškiau savo pasakyme: „Todėl būkite išmintingi kaip žalčiai ir taikūs kaip balandžiai“ (Mato 10,16). Žinokite, kad blogis egzistuoja ir tuomet būkite neprisirišę, kad nesuteiktumėte jam galios. Jeigu leisitės įtraukiami į vieną iš reliatyvių kraštutinumų, manydami, kad privalote kovoti su specifine blogio forma, tik dar labiau sustiprinsite dualizmo sąmonę, kuri yra blogio pradininkė ir palaikytoja.

Jeigu žmogų patraukė ši svetainė, jis arba ji yra dvasios ieškotojas. Todėl aukščiausias ir pagrindinis jūsų prioritetas turėtų būti eiti dvasiniu keliu ir pasiekti savo Kristiškumą. Kaip sakiau: „Bet pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita jums bus pridėta“ (Mato 6,33). Todėl visuomet turėtumėte saugotis dalykų, kurie nori jus atitraukti nuo dvasinio kelio ir nori įtraukti į nuo neatmenamų amžių vykstančią, niekada nesibaigiančią žmonių kovą dėl valdžios. Kristus niekada nesileidžia įtraukiamas į jokius dualistinius ego kraštutinumus. Jis išlieka aukščiau virš jų neprisirišimu.

Amžių bėgyje pakylėtieji mokytojai įkūrė daugybę organizacijų, kurių tikslas buvo įkvėpti žmones stengtis pakylėti žmonijos sąmonę. Šios organizacijos visada buvo dvasinės organizacijos, tačiau kiekviename judėjime, kai kurie iš mūsų mokinių įsitraukdavo į politines kovas. Jie atrasdavo kokį nors politinį tikslą ir palaipsniui imdavo tikėti, kad šis tikslas yra svarbesnis už dvasinį kelią. Ir tuomet jie imdavo kovoti dėl šio tikslo nesubalansuotu būdu, dėl kurio pradėjo slysti atgal kelyje. Tad net ir tuo atveju, kai šis tikslas buvo vertingas, jų nesubalansuotas požiūris paskatino mūsų mokinius susikurti karmą ir nugrimzti giliau į dualizmo sąmonę. Tad tai iš tiesų yra paskutinis dalykas, kurį norėtume pamatyti vykstant su savo mokiniais, ir priežastis visuomet yra ta, kad mokinys nesugebėjo išlikti pusiausvyroje ir todėl nupuolė į vieną iš kraštutinumų. Kodėl, jūsų manymu, vėl ir vėl pabrėžiu pusiausvyros būtinybę šioje svetainėje?

Kaip paaiškinu kitur, egzistuoja didelis skirtumas tarp žemiausios ir aukščiausios šioje planetoje egzistuojančios sąmonės būsenos. Perduodami dvasinį mokymą negalite visų pasiekti, todėl turite pasirinkti tikslinę savo auditoriją, turite pasirinkti sąmonės diapazoną. Ši svetainė pagrinde skirta žmonėms, nuo pažengusių pradedančiųjų iki tų, kurie atrado dvasinį kelią ir siekia savo Kristiškumo. Esmė ta, kad iš tiesų yra žmonių, kuriems dauguma šioje svetainėje esančių mokymų nebėra reikalingi. Ir, žinoma, jie turėtų jaustis laisvi ieškoti kitur – pagrinde savo viduje.

Tačiau taip pat yra žmonių, kurie atranda šią svetainę, ir kadangi ji neatitinka jų lūkesčių, jie mano esantys daug labiau pažengę už šioje svetainėje esančius mokymus. Todėl jie praleidžia galimybę pasinerti į mano vibraciją, kol galės gauti tiesą iš savo vidaus. Dauguma šių žmonių yra apakinti savo dvasinės puikybės, ir jie ieško patvirtinimų savajam ego, užuot siekę jį įveikti. Jie nenori išlaikyti esminės nuolankumo iniciacijos, kurią turi išlaikyti visi ieškotojai, idant nusimestų ego išnarą ir apsivilktų Kristaus protą.

Iš tiesų yra mažai žmonių šioje planetoje, kurie vienu ar kitu būdu negalėtų gauti naudos iš šios svetainės. Iš tiesų pažengęs ieškotojas atpažįsta tiesą ir niekada jos neignoruoja. Šiek tiek pažengęs ieškotojas suvokia, kai jo ego mėgina jį priversti ignoruoti tiesą. Nebrandus ieškotojas tiki viskuo, ką jam kalba jo ego, manydamas kad jo ego jam duoda tiesą. Palaiminti yra tie, kurie tampa kaip maži vaikai ir ieško tiesos atviru protu ir tyra širdimi. Jie iš tiesų regės Dievą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com