Kaip Lietuvos žmonės gali įveikti Tėvo Liepsnos iškreipimus ir būti daugiau gyvenime?

TEMOS: Lietuviai neša Tėvo Liepsną savo širdyse – Tėvas džiaugiasi, kai yra išreiškiamas – Tikroji pusiausvyra išreiškiant Dievo Valią – Senieji šablonai Lietuvos masinėje sąmonėje – Pasiryžimas įkūnyti mėlynojo spindulio savybes materijoje – Lietuvos žmonėms reikia įveikti Tėvo Liepsnos iškreipimą savo kolektyvinėje psichikoje – Kol nebus lygybės tarp vyrų ir moterų, visuomenės negalės pereiti į Aukso Amžių – Naujo kūrybiškumo pojūtis

Pakylėtasis Mokytojas MOR, 2011 spalio 30 d. per Helen. Šis diktavimas buvo perduotas pasiuntiniams važiuojant automobiliu per centrinę Lietuvos dalį.


Koks tai yra džiaugsmas Tėvui matyti savo vaikus ir savo kūriniją įsikūnijančius materijoje. Na ir aš, Mokytojas MOR, iš tiesų džiaugiuosi šia galimybe, džiaugiuosi, kad turiu galimybę įtvirtinti savo šviesos dalelę Baltijos jūrą supančiame ugnies žiede. Nes aš, Mokytojas MOR, visada siekiu būti DAUGIAU, ir todėl AŠ ESU DAUGIAU per visas atviras duris, kurios yra susiderinusios su manimi ir suteikia man galimybę išreikšti save materijoje per įvairias formas.

Lietuviai neša Tėvo Liepsną savo širdyse

Ir iš tiesų, mano mylimieji, tai yra didis džiaugsmas Tėvui matyti kūrybiškumą ir DAUGIAU siekimą įkūnytus materijoje. Nes tai yra Tėvo Liepsnos, Dievo Valios Liepsnos, Dievo Galios Liepsnos savybės.

Ši Liepsna yra labai stipriai įtvirtinta Lietuvos žmonių širdyse. Ir todėl aš, Mokytojas MOR – nepaisant to, kad kalbėjau čia, Lietuvoje, Vilniuje, prieš metus laiko – dar kartą pasinaudoju savo galimybe įtvirtinti Šviesą. Ši antroji Šviesos dalis yra įtvirtinama netoli Kauno, kuris yra tikroji Lietuvos širdis dėl savo geografinės vietovės. Ir kadangi esame arti Lietuvos širdies, yra tinkamas metas pažvelgti, koks yra centrinis Lietuvos žmonių sąmonės aspektas.

Lietuviai yra labai brangūs mano širdžiai, kadangi jie neša sąmonę, kuri yra labai didelėje dermėje su mėlyna Dievo Valios ir Dievo galios liepsna. Ir iš tiesų, Transcendencijos Amžiuje galėčiau sakyti, kad Dievo valia pagrinde yra išreiškiama kaip kūrybiškumas, kaip valia būti DAUGIAU. Dievo Valia iš tiesų yra transcenduoti kiekvieną dieną materijoje, kaip ir valia būti DAUGIAU kiekvieną dieną kiekvienoje situacijoje.

Mano mylimi vaikai, aš, Mokytojas MOR, šią liepsną įkūniju jau ilgą laiką, ir todėl matau, kokia yra pagrindinė Tėvo Liepsnos savybė. Tai kokia tuomet yra pagrindinė Dievo Valios ir Galios savybė? Dievo Valia ir Dievo Galia iš tiesų tampa VALIA ir GALIA tik tuomet, kai yra kūrybiškai išreiškiamos per pasišventusių žmonių Kristaus sąmonę.

Tėvas džiaugiasi, kai yra išreiškiamas

Na, mano mylimieji, atėjau čia šiandien įtvirtinti savo šios stiprios ugningos mėlynos liepsnos dalelę Lietuvoje ir pažadinti Lietuvos žmones tikrosioms mėlynos Liepsnos savybėms. Ir kokios yra šios tikrosios Mėlynos Liepsnos savybės?

Viena iš šių tikrųjų savybių yra džiaugsmas dėl to, kad atsiranda atvirumas materijoje Tėvo Liepsnai išreikšti. Tai yra džiaugsmas dėl to, kad atsiranda atviros durys materijoje Dievo Liepsnai būti kūrybiškai išreikštai. Tai yra džiaugsmas dėl to, kad atsiranda tos atviros durys materijoje, kad Dievo valia ir Dievo Galia, Tėvo savybės, gali susivienyti su Motinos Liepsna.

Kaip jau sakėme Motinos Metų pradžioje, tikrasis kūrybiškumas, tikroji Dievo Galia ir tikroji Dievo Valia gali būti išreiškiami tik per žmonių daromus pasirinkimus ir sprendimus. Net ir sprendimas būti DAUGIAU yra pasirinkimas! Tai yra sprendimas augti ir būti DAUGIAU už praeityje padarytus sprendimus ir pasirinkimus. Tiktai per tuos minčių modelius, kurie skiriasi nuo praeities minčių modelių, žmonės gali augti. Transcendencijos amžiuje yra akivaizdu, kad minčių modeliai, kurie veikė gerai praeityje, šiandien taip gerai nebeveikia. Ir norint būti DAUGIAU, šie senieji minčių modeliai turi būti permąstyti ir transcenduoti.

Tikroji pusiausvyra išreiškiant Dievo Valią

Kaip, mano mylimieji, Lietuvos žmonės, kurie turi tokį stiprų siekį būti daugiau ir natūralų, įgimtą troškimą būti daugiau, galės atrasti būdus būti daugiau gyvenime? Kaip šie mano mylimi sūnūs ir dukterys gali atrasti tikrąją pusiausvyrą, išreiškiant Dievo Valią ir kitas tikrąsias Dievo kūrybiškumo materijoje savybes?

Iš tiesų matau, kad daug žmonių Lietuvoje, dėl savo istorijos Lietuvos-Lenkijos Abiejų Tautų Respublikoje, vis dar tapatinasi su šia viduramžių imperija. Žemiška imperija, kuri kažkada buvo Lietuvos ir Lenkijos karalių ambicija, išgyvenusi kelis šimtus metų, o po to žlugusi. Kaip matote, visos žemiškos struktūros, kurios nėra transcenduojamos per tikrą Tėvo Liepsnos ir Motinos Liepsnos vienovę, žlunga.

Nėra tokios imperijos Žemėje, kuri galėtų išgyventi, jeigu imperijos galva yra žemiškas karalius su savo ego, o ne Dievas. Šis Tėvo Liepsnos iškreipimas iš karto paverčia žemišką imperiją jos dangiškuoju iškreipimu, ir tuomet tai tėra laiko klausimas, kada ji sugrius. Žemiškos imperijos prisiminimai laikė Lietuvos žmones dalinai įstrigusius šiame Tėvo Liepsnos iškreipimo šablone.

Nes, iš tiesų, tikroji Tėvo Liepsna, tikroji Dievo Valia yra įtvirtinti karalystę viduje. Vidinė karalystė reiškia, kad Dievas yra šios karalystės galva; o ne kokia nors žemiška valdžia. Visos išorinių karalysčių versijos turi tendenciją iškreipti galią. Ir tai taip pat nutiko ir Lietuvos-Lenkijos Abiejų Tautų Respublikoje.

Senieji šablonai Lietuvos masinėje sąmonėje

Todėl aš, Mokytojas MOR, atėjau čia sudaužyti, sudaužyti, sudaužyti, sudaužyti tas proto dėžutes, kurios egzistuoja Lietuvos masinėje sąmonėje visose keturiose materijos sferose. Šios proto dėžutės yra saugomos giliai jų kolektyvinėje pasąmonėje, ir jos laiko lietuvius įstrigusius senuosiuose šablonuose.

Giliai viduje – identiteto, mentaliniame ir emociniame lygmenyse – daugelis jų puikuojasi tuo, kad turėjo karalystę, aiškiai išsiskiriančią istoriją, pranokstančią kaimyninių šalių istorijas. Ir todėl, aš, Mokytojas MOR, ateinu pažadinti Lietuvos žmones daug didesnei karalystei, kurią jie gali sukurti Lietuvoje, nes jie turi potencialą. Lietuvos žmonės, dėl savo prigimtinio veržlumo, dėl savo natūralaus siekio būti daugiau, dėl savo natūralaus Dievo Galios ir Dievo Valios siekimo, yra susiderinę su šia Liepsna.

Tačiau tikrasis jų potencialas gali būti pažadintas tik jiems atsikračius Tėvo iškreipimų. Ši Liepsna gali būti viso gyvenimo Lietuvos visuomenėje varomąja jėga link daug DAUGIAU nei matote šiandien, link daug didesnių žingsnių, nei šiuo metu matote ar kada nors matėte Lietuvoje.

Aukso Amžiui Lietuvos teritorijoje yra skirta įkūnyti tyriausią Tėvo Liepsnos formą. Lietuvos žmonės turi didelį pasišventimą savo širdyse Dievui Tėvui. Ir visgi, šis pasišventimas didele dalimi yra projektuojamas kaip žemiškas Dievo įvaizdis. Tačiau joks žemiškas įvaizdis nesugeba apimti tikrojo Dievo pilnumo ir pilnatvės. Bet koks įvaizdis, projektuojamas ant Dievo, tegali būti netikras Dievo įvaizdis.

Lietuviams reikia nubusti faktui, kad šis netikras įvaizdis privalo būti išmestas, kaip tas senas paveikslas, ant kurio rėmų susikaupė per daug dulkių, ir jis pradeda skleisti kvapą toliau kabodamas ant sienos. Tie senieji Dievo įvaizdžiai privalo būti išmesti, kad tikroji Lietuvos žmonių prigimtis galėtų atrasti tikrąjį ryšį su Tėvo Liepsna, kurią aš, Mokytojas MOR, atstovauju per Dievo Valią.

Tikroji Dievo Valios Liepsna yra tikrojo kūrybiškumo Liepsna, išreikšta materijoje. Štai kodėl matote, mano mylimieji, jog senieji teisiančio katalikiško Dievo proto įvaizdžiai yra tie įvaizdžiai, kuriuos aš, Mokytojas MOR, atėjau sudaužyti su šia didžiule galia, kurią atstovauju.

Bet ar aš, Tėvo atstovas, teisiu? Ne, aš esu džiaugsmo mokytojas, kaip ši pasiuntinė prieš priimdama diktavimą pajautė mane prisiartinant prie jos su nedideliu pajuokavimu, skirtu atkreipti jos dėmesį. Džiūgaujantis kūrybiškumas yra tikroji Dievo Tėvo prigimtis, kuris gerbia visų savo vaikų laisvą valią. Tikrasis Dievas yra atviras visoms galimybėms būti išreikštoms materijoje savo tyriausioje formoje, per Tėvo Liepsnos tekėjimą ir spinduliavimą.

Pasiryžimas įkūnyti mėlynojo spindulio savybes materijoje

Dievo Valia, Dievo Galia, Dvasios kūrybiškumas pastoviai teka iš aukštesniojo aš tų sūnų ir dukterų, kurie yra atviri man išreikšti šią Liepsną materijoje. Todėl aš, Mokytojas MOR, atstovauju tikrąjį Tėvo spinduliavimą ir šį Tėvo Dvasios spinduliavimą. Ir šį spinduliavimą aš įtvirtinu čia, Lietuvos širdyje. Idant jis spinduliuotų, tarsi ryškiausio mėlynumo šviesos stulpas, visomis Žemės planetos kryptimis, pažadindamas širdis tų, kurie yra atviri mano Liepsnai, o visų pirma, pačius lietuvius.

Šie žmonės turi būti pažadinti faktui, kad jie neša Dievo Valios Liepsną savo kolektyvinėje sąmonėje ir jie turi galimybę įkūnyti tikrąjį mėlynos liepsnos potencialą. Ir išeities taškas, žinoma, turi būti šis jų pačių vidinis pasiryžimas įkūnyti mėlynojo spindulio savybes materijoje. Ir būtent subalansuota mėlynojo spindulio išraiška padėjo jiems pastatyti savo visuomenę atkūrus savo nepriklausomybę nuo komunizmo. Ir tai taip pat yra Lietuvos žmonių dovana, kuria jie gali pasidalinti, išreikšdami savo kūrybiškumą materijos sferoje.

Ak, koks tai yra grožis matyti pilną mėlynos Liepsnos spinduliavimą, kai ji šviečia per visus materijos sluoksnius! Ak, koks grožis ugnies žieduose, kai aukščiausia suvienyta mėlynojo spindulio vibracija šviečia per dvasines sferas į Žemę, kol pasiekia fizinį sluoksnį! Ak, koks grožis yra matyti savo vaikus, Dievo sūnus ir dukteris, pažadinamus DAUGIAU ir DAUGIAU Aukso Amžiaus kūrybiškumui ir tikrajai Mėlynojo spindulio išraiškai.

Kaip noriu apkabinti visus mokinius, kurie įkūnija tikrąją Dievo valią ir galią. Nes aš, Mokytojas MOR, plaukiu su Dvasia, nuolatos transcenduojančia Dvasia, kuri nesustoja, kai žmonės nori projektuoti ant manęs stabmeldiškus įvaizdžius, ateinančius iš jų atskirųjų savasčių ar jų egoistinių protų.

Aš, Mokytojas MOR, sveikinu mokinius, kurie yra pasiryžę judėti kartu su manimi, kurie yra pasiryžę transcenduoti kartu su manimi, nes būtent toks yra būdas iš tiesų įtvirtinti vienybę ir vienovę tarp Tėvo Liepsnos ir Motinos Liepsnos materijoje. Būtent tokiu būdu Tėvas kartu su Motina gali pagimdyti naują dangišką gyvybę!

Ir tai, mano mylimi vaikai, yra Šviesos dalelė, kurią noriu, kad priimtumėte, kad su ja susiderintumėte, idant žinotumėte, kad aš, Mokytojas MOR, sveikinu tiek lietuvius, tiek kitus žmones, kurie yra pasiryžę transcenduoti kartu su manimi savo senąjį savasties jausmą. Ateikite pas mane ir paleiskite savo senuosius įvaizdžius, kuriuos projektavote ant Dievo, ir ryžkitės būti atviromis durimis, idant Dievo Dvasia galėtų dirbti per jus ir atnešti naują gyvybę į materijos sferą. Mano kvietimas yra dovana jums, mano mylimi vaikai, mylimi Lietuvos Sūnus ir Dukterys. Tai yra mano Dovana visiems aplink Baltijos jūrą, visoms šalims, kurios yra labai brangios mano širdžiai.

Ir, mano mylimieji, kaip tuomet Dievo Liepsna gali išreikšti didžiausią Aukso Amžiaus potencialą Lietuvoje? Kaip jau sakėme, teisiančio Dievo proto įvaizdžiai turi būti transcenduoti, ir tik tuomet galėsite pradėti judėti į Aukso Amžių, nes tikroji Dvasios Liepsna nepaklūsta jokiems žmonių sukurtiems įvaizdžiams. Tikrajai Dievo Valios Liepsnai yra skirta pakilti virš bet kokių žmonių sukurtų struktūrų, kurias matote įkūnytas čia, Lietuvoje. Tad, kad lietuviai galėtų įkūnyti savo tikrąjį aukso amžiaus potencialą, jie turi įveikti Tėvo Liepsnos iškreipimą savo visuomenėje.

Aš, Mokytojas MOR, ateinu jums pasakyti, kad vienas iš Dievo galios Liepsnos iškreipimų yra, kai žmonės siekia paklusti išoriniams žemiškos valdžios ženklams, lankstydamiesi išoriniams vardams, titulams ir pozicijoms organizuotose struktūrose. Nėra nieko blogo būti visuomenės dalimi per tas žemiškas pozicijas ir struktūras, tačiau kai pozicija arba titulas tampa patys sau tikslu, tuomet tai tampa vienu iš Tėvo Liepsnos iškreipimų.

Paklusimas bet kokiai žemiškai valdžiai, siekiant pateisinti pasirinkimus ir sprendimus, kurių nenorite priiminėti kaip individas, taip pat yra Tėvo Liepsnos iškreipimas. Paklusimas žemiškai valdžios struktūrai leidžia jums nuslėpti tikrojo ryšio su vidine Galia – Dievo galia, kuri šviečia per karalystę viduje, – vidinį stygių.

Kitas Tėvo Liepsnos iškreipimas yra bet kokie mėginimai pateisinti individualius pasirinkimus ir sprendimus, kuriuos išorinė valdžia leidžia jums nuslėpti, jums už juos neprisiimant atsakomybės. Prisiimdami kažkokią žemiškos valdžios formą, daugelis piktnaudžiautojų valdžia jaučia dabar turintys pateisinimą daryti tai, ko jie nedarytų be šios uždangos. Ir šis požiūris Lietuvos visuomenėje būtent yra tas požiūris, kurį atėjau sudaužyti!

Atėjau sudaužyti šį jausmą, kad jums reikalingas kažkoks išorinis pateisinimas jūsų sprendimams ir pasirinkimams, kad galėtumėte išvengti kitų žmonių jums metamo iššūkio. Tai yra Tėvo Liepsnos iškreipimas, išreikštas materijoje, ir aš, Mokytojas MOR, atėjau sudaužyti iliuzijos, kad bent vienas individas ar visuomenė galės pereiti į Aukso Amžių iš tiesų nepažvelgdami šiems iškreipimams tiesiai į akis.

Lietuvos žmonėms reikia įveikti Tėvo Liepsnos iškreipimą savo kolektyvinėje psichikoje

Aukso Amžiuje Tėvo Liepsnai yra skirta įkūnyti laisvą Dvasios tekėjimą, kuri atranda savo kelią į visuomenę per kūrybiškų žmonių namus. Tiktai tyraširdžiai gali įkūnyti vienovę su Kristaus sąmone, kuri leidžia Dvasiai gimti materijoje. Individams, kurie turi didelį Kristaus sąmonės laipsnį, nereikalinga jokia pompastika ar įmantrios išorinės pozicijos, pateisinančios jų sprendimus ir pasirinkimus. Tai yra tendencija, kurią Lietuvos žmonėms reikia įveikti savo kolektyvinėje psichikoje, nes Tėvo Liepsnos iškreipimas per galios iškreipimą yra net labai plačiai paplitęs šioje šalyje.

Kad lietuviai iš tiesų galėtų įžengti į Aukso Amžių – ir galėtų iš tiesų įtvirtinti Tėvo Liepsną savo šalyje ir visuomenėje – jiems reikia sąžiningai save ištirti ir pastebėti, kad šie senieji galios iškreipimo šablonai neveikia šiuolaikinėje visuomenėje. Vandenio Amžius yra bendradarbiavimo ir integracijos amžius. Tai yra Amžius, kuriame visos dirbtinės sienos tarp žmonių turi būti panaikintos, nes nėra žmonių, kurie būtų aukščiau už kitus. Nėra žmonių, kurie būtų pranašesni už kitus, ir kuo daugiau žmonių pripažins šį paprastą faktą, tuo labiau jie pripažins tikrąją visos gyvybės Vienovę.

Vienovei visuomenėje reikalinga vienovė tarp tos visuomenės narių. Kuo labiau ši šalis nori progresuoti link Aukso Amžiaus ir įkūnyti savo tikrąjį potencialą, tuo greičiau visi Tėvo Liepsnos iškraipymai turi būti eliminuoti iš šios šalies. Kaip yra su pasenusiais paveikslais, kurie prarado savo tikslą kabėdami ant sienos, taip yra ir su visais pasąmonės šablonais Lietuvos visuomenėje. Nes kad Tėvo Liepsna galėtų būti iš tiesų išreikšta Motinos karalijoje, visiems žmonėms reikia laikyti vieni kitus sau lygiais, lygiais nariais tiek šeimoje, tiek visuomenėje.

Kol nebus lygybės tarp vyrų ir moterų, visuomenės negalės pereiti į Aukso Amžių

Todėl, kaip Motina Marija sakė Lenkijoje, tas pats galioja ir čia, tai yra, kad turi atsirasti didesnė lygybė tarp vyrų ir moterų. Kol ši lygybė nebus įtvirtinta, Lietuvos visuomenė negalės pereiti į Aukso Amžių. Visi šie senieji katalikiškų šeimų ir katalikiškų visuomenių modeliai, kuriuose moterims nėra leidžiama užimti tam tikrų pozicijų ir netgi nėra leidžiama dalyvauti tam tikrose diskusijose, jiems tiesiog nebėra vietos Transcendencijos Amžiuje. O Transcendencijos Amžius iš tiesų reiškia, kad moterys turi atrasti savo vietą tose visuomenės ir šeimos pozicijose, kur jų balsas būtų išgirstas.

Šis senovinis klaidingas Biblijos vertimas, pagal kurį yra interpretuojama, kad vyras yra šeimos galva, tiesiog yra klaidingas vertimas. Tiktai Dievas gali būti bet kokios karalystės viduje galva, ir tai tegali būti ryšys su jūsų pačių aukštesniuoju aš, kuris būtų šeimos ir visuomenės galva. Tad matote, kad Biblijos vertimas yra senas kaip dulkės, kurios sūkuriuoja ir yra nupučiamos į šalį, kai naujos matricos tampa pasiruošusios gimti materijoje.

Todėl visi tie senieji Evangelijų ir šventraščių vertimai tiesiog turi būti transcenduoti, ir žmonėms reikia sąžiningai savęs ir vienas kito paklausti, ko mums iš tiesų reikia šiame Vandenio Amžiuje, kad galėtume judėti link geresnės visuomenės? Ir tai yra ypač svarbu čia, Lietuvoje, šalyje, kuri turėjo tik šiek tiek daugiau nei 20 metų savo tikrajai laisvei ir nepriklausomybei atkurti.

Lietuviams yra vertinga paklausti: „Ką turime pakeisti savo visuomenėje, kad galėtume leisti Tėvo Liepsnai, kurią mes iš tiesų atstovaujame ir įkūnijame, būti išreikštai savo pilniausiame potenciale?“ Todėl aš, Mokytojas MOR, įkūniju čia šviesos dalelę, kuri intensyvina tą lietuvių natūraliai turimą pojūtį – veržimąsi būti DAUGIAU.

Iš tiesų, daug žmonių ateinančiais metais pradės suvokti, kad jiems reikia pradėti vienas kito klausti, ir klausti savo šeimos narių, ką jie turi pakeisti. Kaip jie, kaip individai ir kaip visuomenė, gali būti daugiau šiame amžiuje? Kaip jie, kolektyviškai, gali įkūnyti nuolatos transcenduojančio Tėvo Liepsną?

Ar Tėvo Liepsna pagimdo savo plėtimąsi ir tuomet nustoja plėstis, kad galėtų žavėtis pilnu augimo ciklu materijoje? Ne, mano mylimieji, Tėvas yra kūrybiškas, Tėvas atstovauja plėtimosi ir kūrybiškumo Liepsną, leidžiančią atsirasti naujai kūrinijai.

Naujo kūrybiškumo pojūtis

Ak, koks grožis yra matyti tas Dvasios liepsnas, išreiškiamas per tuos, kurie yra atviri! Yra daug man pasišventusių, ypač per Motinos Metus, kurie pajautė naujo kūrybiškumo atsiradimą, patyrė įžengimą į vienovę su Dievo Dvasia. Tai yra Dievo viduje radimo pojūtis.

Ak, koks tai yra grožis mums, kurie esame pakylėtoje karalijoje, žavėtis tais gyvybės srautais, kurie iš tiesų panėšėja į gėles. Jie ilgą laiką turėjo sukrovę žiedus, o tuomet galiausiai, kai Tėvo Dvasia ima šviesti per Sąmoningąjį AŠ iš jų Dangiškosios Esaties, jie ima žydėti. Tarsi gėlės, galiausiai pajutusios pavasario saulės šilumą. Kai saulė ima šviesti, gėlė iš tiesų gali išsiskleisti visu savo grožiu ir palikti senąsias matricas ir minčių vaizdinius, kuriuose buvo tik žiedų užuomazgos.

Viskas, kas yra išreikšta formoje, auga, transcenduoja, kai susivienija su Tėvo Liepsna. Formos, kurios neturi šio susivienijimo, galiausiai išyra ir užleidžia vietą naujoms formoms, kurios nori gimti iš Tėvo Dvasios ir išreikšti Tėvo Liepsnos kūrybiškumą materijoje.

Tėvo besiplečiantis kūrybiškumas yra varomoji gyvybės jėga, tai yra veržimasis būti DAUGIAU. Tad, mano mylimieji, tai yra mano dovana lietuviams ir tai yra mano dovana visoms šalims, kurios ribojasi su Baltijos jūra.

Aš, Mokytojas MOR, įtvirtinau čionai savo šviesą, ir iš tiesų noriu būti DAUGIAU per jus. AŠ ESU DAUGIAU kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę, ir jūs, kurie norite neatsilikti nuo manęs, turite suvokti, kad aš, Mokytojas MOR, nesižvalgysiu atgal ir priėjęs prie jūsų nesakysiu: „Ei, kodėl gi tu čia stovi, kodėl netranscenduoji savęs kartu su manimi?“ Aš save transcenduoju nuolatos, todėl, jeigu norite nuo manęs neatsilikti, JŪS privalote transcenduoti save nuolatos.

Nuolatos transcenduojanti Dvasia, štai kokia yra Dievo Valios Liepsna. Tai atlikta. Amen.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2011 Helen Michaels