Dangiškosios Motinos nužudymas yra nuteisiamas

TEMOS: Lemūrijos įrašai Kalifornijoje – Vyrai ir moterys dirbantys kartu visiškoje lygybėje – Puolusios būtybės, kurios žemina moteris – Dangiškosios Motinos nužudymo nuteisimas – Būtinybė išsakyti prašymus

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2015 liepos 19 d. per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas konferencijoje Los Andžele, Amerikoje.


AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija. Aš tarnauju Dangiškosios Motinos visiems gyvybės srautams Žemėje tarnystėje, ir ateinu perduoti mokymą, kuris nebuvo suplanuotas šiai konferencijai, tačiau jūs jo nusipelnėte dėka savo pasiryžimo laikyti pusiausvyrą kitiems diktavimams, ir ypač šiam paskutiniam Jėzaus perduotam diktavimui, kuris buvo monumentalus perdavimas, tačiau jam buvo reikalinga kritinė masė žmonių, kad galėtų pasiekti savo didžiausią efektyvumą.

Lemūrijos įrašai Kalifornijoje

Jeigu save ištirsite, pamatysite, kad per pertrauką po Jėzaus diktavimo, energijos lygmuo buvo daug aukštesnis nei prieš tai. Įvyko pokytis. Atsirado džiaugsmo tėkmė, ir šis džiaugsmas buvo sielų džiūgavimas, žinančių vidiniuose lygmenyse, kad buvote svarbaus pokyčio šiai planetai liudininkais. Ir tai taip pat buvo, kad jūs jautėte džiūgaujant mus, pakylėtoje karalijoje, dėl šio teismo atnešimo ir šio perdavimo, kuris žymi naują pradžią.

Tai, ką aš noriu perduoti šiame mokyme, yra dar vienas teismo lygmuo, ir nors galite į tai žiūrėti kaip į kažką grėsmingo, taip nėra. Priešingai, tai yra džiaugsmo pradžia. Tiktai tuomet, kai tai, kas stabdo Dangiškosios Motinos šviesos tekėjimą, yra nuteisiama, gali įvykti šviesos paleidimas, Gyvenimo Upės tėkmės paleidimas. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad senovės laikais Ramiajame vandenyne egzistavo žemynas. Daugelis jūsų žinote, kad šis žemynas vadinosi Mu arba Lemūrija.

Daugelis jūsų taip pat žinote, kad pakylėtųjų mokytojų mokymuose buvo pasakyta, jog dalis Kalifornijos pakrantės yra to žemyno liekanos. Tai nebūtina yra tiesa linijiška prasme, kad tos pačios žemės buvo tenai, tačiau tai yra tiesa ta prasme, kad egzistuoja tam tikri energetiniai įrašai, kurie vis dar tebėra čia šiandien, ir yra žmonių, kurie reinkarnavosi iš to žemyno šioje vietovėje. Jie reinkarnavosi dėl dviejų priežasčių. Pirmoji yra, kad kai kurie iš jų netranscendavo Lemūrijos sąmonės ir jie čia yra, kad įtvirtintų teismo sąmonę ir Dangiškosios Motinos įsikūnijime sunaikinimą ir nužudymą.

O tuomet čia taip pat yra tie, kurie transcendavo tą sąmonę arba niekada nebuvo jos dalimi, arba jie reinkarnavosi šioje Vakarinės Pakrantės dalyje, kad laikytų pusiausvyrą teismui tų, kurie nenori paleisti. Yra daug nuostabių šviesos sielų, kurios reinkarnavosi Kalifornijoje ir tam tikrose kitose vietose palei Vakarinę Pakrantę, būtent tam, kad laikytų pusiausvyrą naujo suvokimo apie Dangiškąjį Moteriškumą, Dangiškąją Motiną atnešimui.

Vyrai ir moterys dirbantys kartu visiškoje lygybėje

Daugelis jūsų, kurie čia esate, suvokiate, kad yra būtina atnešti naują būdą žiūrėti ne tik į moteris, bet ir atnešti moterišką suvokimą, moterišką Dievo aspektą. Kai kurie iš jūsų čia esate iš tų žmonių, kurie prisiekė prisiimti šią užduotį ir atnešti ne tik fizinį ar politinį išlaisvinimą ar moterų lygybę, bet netgi labiau dvasinį moterų išlaisvinimą. Ir tai yra, kad jūs ryžtatės pripažinti savo moteriškumą, išlaisvinti jį ir išreikšti save su laisve ir džiaugsmu, pripažindamos savo moteriškumą.

Tai ypač yra svarbu Jungtinėse Valstijose, nes turiu jums pasakyti, kad palyginus bent jau su šiaurine Europos dalimi, kas liečia moterų priėmimą ir pripažinimą, Jungtinės Valstijos atsilieka – kai kuriose šios šalies srityse – labai stipriai atsilieka. Tai yra didelė problema Sen Žermenui, kadangi Sen Žermeno Aukso Amžius nebus atneštas į įsikūnijimą išskirtinai vien vyrų. Jis bus atneštas į įsikūnijimą tik tuomet, kai vyrai ir moterys dirbs kartu kaip visiškai lygūs, kuomet jie, kaip jau anksčiau apie tai kalbėjau, įkūnys tiek Dieviškojo Vyriškumo, tiek Dieviškojo Moteriškumo savybes tokiu būdu, kad dvi kūrybinės jėgos papildys viena kitą, užuot konkuravusios ar siekusios viena kitą sunaikinti.

Puolusios būtybės, kurios žemina moteris

Egzistuoja knygos ir istorijos apie Lemūrijos žemyną. Nebūtinai raginčiau jus jas perskaityti, kadangi jų kokybė ir tikslumas varijuoja. Tačiau reikšmingiausia yra tai, ir tai turėtų žinoti visi pakylėtųjų mokytojų mokiniai, kad buvo laikai tolimoje praeityje, kai egzistavo civilizacija, kuri buvo pasišventusi Dangiškajai Motinai. Visai visuomenei vadovavo moterys, ir nors tai nebūtinai buvo idealu ar subalansuota, tai vis tiek buvo aukšta civilizacija. O tuomet buvo suregztas sąmoningas sąmokslas, kurį pradėjo puolusios būtybės identiteto karalijoje ir įvykdė puolusios būtybės įsikūnijime, nužudyti aukščiausiąją dvasininkę, kuri tuo metu vadovavo Dangiškosios Motinos šventyklai.

Na ir dabar, vieno žmogaus nužudymas nebūtinai turi planetinę reikšmę. Tačiau dalykas, kuris iš tiesų buvo reikšmingas visai planetai, buvo tai, jog tai inicijavo ciklą, kuris žymėjo sąmoningų ir labai intensyvių pastangų pažeminti moteris ir Dangiškąjį Moteriškumą visame pasaulyje pradžią. Matote tai tokioje daugybėje šalių, kaip moterys buvo žeminamos vėl ir vėl. Matote tai Jungtinėse Valstijose – ne tik supriešinant vyrus ir moteris tarpusavio santykiuose, kad šie santykiai patirtų žlugimą, bet taip pat matote moterų žeminimą visuose visuomenės lygmenyse. Pažvelkite į verslo pasaulį ir kalbas apie stiklo lubas, virš kurių negalite iškilti, jeigu esate moteris. Pažvelkite į tas moteris, kurios sugebėjo pasiekti tam tikrą poziciją verslo pasaulyje, ir padarė tai, daugumoje atvejų, neigdamos savo moteriškumą. Pažvelkite į tas moteris politinėje sferoje, kurios, daugeliu atvejų, padarė tą patį. Tai, žinoma, nėra lygybė. Tai nėra lygybė, kad leidžiate moterims pasiekti tam tikras pozicijas visuomenėje, priversdami jas neigti savo moteriškumą. Kaip tai galėtų būti lygybė?

Viena iš intensyviausių sričių, kurioje Amerika žemina moteris, yra religijos sritis, ypač krikščionybės religija. Jūs vis dar turite katalikų bažnyčią, kuri atsisako leisti moterims užimti bet kokią bent kiek reikšmingesnę poziciją. Tą patį matote daugumoje fundamentalistų bažnyčių. Tą patį turite net ir mormonų bažnyčioje, kuri teigia esanti šiuolaikiška bažnyčia, tačiau tik ne savo elgesyje su moterimis.

Dangiškosios Motinos nužudymo nuteisimas

Mano mylimieji, visas šis pasaulinis moterų žeminimas savo ištakomis siekia Dangiškosios Motinos Lemūrijoje nužudymą. Tai, žinoma, yra pasaulinis judėjimas, įgijęs savaiminį momentumą. Bent jau Jungtinėse Valstijose pagrindinis moterų žeminimo ir Dangiškosios Motinos nužudymo koncentracijos taškas yra būtent čia, Los Andžele. Nenurodysiu jums specifinės fizinės vietovės, kadangi tai nėra svarbu.

Svarbu yra tik tai, kad per ilgą procesą, kuris apėmė pakylėtųjų mokytojų mokinius ir jų išsakomus prašymus, kuris apėmė daugelį kitų dvasingų žmonių ir jų pastangas iškelti Dangiškąjį Moteriškumą, mes pasiekėme tašką, kuriame aš, Marija, Dangiškoji Motina Žemei, galiu paskelbti fizinėje plotmėje pilną ir galutinį teismą šioms Dangiškosios Motinos nužudymo sąmonės liekanoms.

Šis koncentracijos taškas galutiniame savo pavidale yra tam tikra minčių vaizdinio matrica. Tai yra labai sudėtinga matrica, kuri buvo sukurta, galėčiau atsargiai sakyti, labai „pažengusių“ puolusių būtybių identiteto karalijoje. Laikui bėgant ji buvo sustiprinta puolusių būtybių visose keturiose oktavose ir daugelio žmonių, kurie buvo įtraukti į šią iliuziją. Ją palaiko daug demonų, kurie yra labai galingi savo intensyvioje neapykantoje prieš bet kokį moteriškumą. Kai kurie iš jūsų susidūrėte su žmonėmis fiziniame įsikūnijime, kurie įkūnija šią sąmonę, ir jūs, žinoma, turėtumėte išsakyti teismo prašymus tokiems žmonėms ir už jų slypinčiai sąmonei.

Tačiau už specifinių žmonių, aš dabar skelbiu teismą pačiai matricai ir demonams, ir puolusioms būtybėms trijose aukštesnėse oktavose, kurios stiprina šią matricą. Todėl pilna Dangiškosios Motinos galia, prieš kurią negali atsilaikyti jokia jėga materialioje visatoje, aš, Marija, sudaužau! Sudaužau! Sudaužau! Sudaužau Dangiškojo Moteriškumo nužudymo matricą. Jos nebėra Žemėje.

Būtinybė išsakyti prašymus

Tad šitai žymi pokyčio pradžią, kadangi tie žmonės, kurie – visame pasaulyje ir ypač Jungtinėse Valstijose – žemino moteris, jie buvo prisijungę prie šios matricos ir gavo iš jos galią. Remdamiesi šiuo diktavimu, jūs galite išsakyti prašymus, kad ji nebūtų atkurta. Iš tiesų, ji niekada nebegalės būti atkurta savo pirminėje formoje, nes puolusios būtybės, kurios iš pradžių ją sukūrė, buvo nuteistos ir paimtos iš Žemės. Žmonės vis dar gali atkurti tam tikrą šios moterų žeminimo matricos formą ir paversti ją dvasia, ir jūs galite tam sutrukdyti išsakydami prašymus.

Tai yra labai svarbu kaip Omega veiksmas. Dėl to, kad egzistuoja laisva valia, aš galiu tik paskelbti šį teismą ir sudaužyti matricą, kadangi kritinė masė žmonių fiziniame įsikūnijime priėmė laisvos valios sprendimą transcenduoti tą Dangiškojo Moteriškumo žeminimo sąmonę. Galiu palaikyti laisvę nuo šios matricos, galiu neleisti sukurti naujos matricos tik tuo atveju, jeigu atsiras kritinė žmonių masė, kurie pasirinks sustiprinti teismą, idant jų laisvos valios pasirinkimai galėtų sukurti atsvarą laisvos valios pasirinkimams – o galbūt nelabai laisvos valios pasirinkimams – iš tų, kurie vis dar tebenori žeminti moteris.

Tad matote lygtį. Tačiau reikia daug mažiau žmonių, kurie pasirinktų stiprinti pozityvą, kad būtų sukurta atsvara dideliam žmonių skaičiui, kurie iš tiesų stiprina negatyvą. Tikiuosi, kad tie iš jūsų, kurie jaučiate artumą šiam tikslui savo širdyse, ryšitės išsakyti prašymus ir darysite daug kitų dalykų, kurie atneš naują suvokimą Amerikoje ir kitur apie būtinybę nustoti žeminti moteris.

Aš perduosiu daugiau mokymų ir daugiau įrankių šia tema, tad jūs galite suvokti, kad tai atneša naują erą, kurioje mes labiau tiesioginiu būdu kalbėsime ne tik apie būtinybę iškelti aukštyn moteris, bet ir apskritai moteriškumą visuose žmonėse. Kaip sakiau Olandijoje, egzistuoja didelė būtinybė atsirasti naujam suvokimui apie Motinos išminties vertę, kuri žino, kaip veikia fizinė oktava, o ne kaip ji turėtų veikti pagal esančiųjų iškreiptoje tėvo sąmonėje teorijas, stabus ir įvaizdžius.

Tad noriu išreikšti savo didelį dėkingumą už jūsų buvimą ir daugelio kitų žmonių šioje dispensacijoje ir kituose judėjimuose darbą. Užsklendžiu jus savo beribiame, amžiname dėkingume. Laukiu to momento, kai galėsiu perduoti daugiau mokymų ir daugiau įrankių, kurie sustiprins šį monumentalų pokytį Žemės planetos istorijoje. Aš esu Dangiškoji Motina Žemei.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels