WINV50 Kvieskite Dhjani Budas atnešti pokyčius į Rusiją

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Gautamos Budos vardu, prašau Dhjani Budas, Vairočaną, Akšobhją, Ratnasambhavą, Amitabhą, Amogasidhi ir Vadžrasatvą suteikti visiems rusams galimybę pamatyti tai, ko jie negali matyti. Padėkite tiems, kurie gali priartinti Rusiją prie Sen Žermeno Aukso Amžiaus Matricos, išlipti iš kolektyvinės sąmonės ir pamatyti šviesesnę ateitį Rusijai. Ypač prašau … 

[Išsakykite savo asmeninius prašymus.]

Mylimas Vairočana, spinduliuojantis tarsi saulė, sukoncentruok savo esybę atmosferoje virš Maskvos ir paleisk begalinę savo Visa persmelkiančios Dharmakajos Išminties bangą. Padenk visą Rusiją, visus rusus užsienyje ir visą Ukrainą, panaikindamas didžiausio neišmanymo ir iliuzijų nuodus. Apnuogink aukščiausią realybę – valdžios žmogiškumo stygių Rusijos žmonėms, Rusijos kariuomenės žmogiškumo stygių Ukrainoje ir kaip pasaulis reaguoja į žmogiškumo stygių. Suteik visiems rusams galimybę priimti arba paneigti aukščiausią realybę, kad Rusija pasaulyje bus gerbiama tik pakilusi į aukštesnį žmogiškumo lygį. 

O Vairočana, padėk visiems rusams, kurie yra pasiryžę keistis, kad jie galėtų įvaldyti sąmonės karaliją tavo transcendentinės mėlynos šviesos ir nuostabaus įstatymo rato galia. Padėk jiems įveikti bet kokią tendenciją būti drungnais arba suparalyžiuotais neišmanymo. Pripildyk juos bekompromisine liūto drąsa, kad jie galėtų įveikti visas neišmanymo kliūtis ir suvoktų, jog demokratinis pasaulis tenori laisvės ir klestėjimo Rusijos žmonėms, todėl NATO nėra grėsmė Rusijai. Padėk jiems išvysti Sen Žermeno Aukso Amžiaus Matricą laisvai ir klestinčiai Rusijai ir jų pačių vaidmeniui paverčiant tai fizine realybe.

OM VAIROČANA OM (9X)

Mylimas Akšobhija, tu nepajudinamas ir nepalenkiamas, sukoncentruok savo esybę atmosferoje virš Maskvos ir paleisk begalinę savo Veidrodinės Išminties bangą, ramiai atspindinčią visus dalykus ir atskleidžiančią jų tikrąją prigimtį. Padenk visą Rusiją, visus rusus užsienyje ir visą Ukrainą, išnaikindamas pykčio ir neapykantos nuodus. Atskleisk, kad Rusijos žmonės pyksta ant savęs ir savo lyderių, tačiau jie nukreipia šį pyktį į žmones kitose šalyse, manydami, kad kiti yra atsakingi už jų situaciją. Suteik visiems rusams galimybę priimti arba paneigti, kad Rusiją kitos šalys gerbs tik per bendradarbiavimą ir humaniškumą. 

O Akšobhija, padėk visiems rusams, kurie yra pasiryžę keistis, kad jie galėtų įvaldyti eterinių formų karaliją tavo transcendentinės mėlynos šviesos ir didingo žaibo galia. Padėk jiems įveikti bet kokią tendenciją reaguoti į situacijas pykčiu. Išvalyk jų eterinius kūnus nuo visos neapykantos ir bejėgiškumo jausmo. Pripildyk juos dramblio galia, kad jie galėtų įveikti visas bejėgiškumo kliūtis ir priimtų, kad pokyčiai iš tiesų yra įmanomi Rusijoje. Padėk jiems išvysti Sen Žermeno Aukso Amžiaus Matricą laisvai ir klestinčiai Rusijai ir jų pačių vaidmeniui paverčiant tai fizine realybe. 

OM AKŠOBHJA HUM (9X)

Mylimas Ratnasambhava, tu gimęs iš brangakmenio ir brangakmenių kūrėjau, sukoncentruok savo esybę atmosferoje virš Maskvos ir paleisk begalinę savo Lygybės Išminties bangą, atskleidžiančią, kad visi dalykai yra lygios vertės Dievo akyse. Padenk visą Rusiją, visus rusus užsienyje ir visą Ukrainą, išnaikindamas dvasinės ir intelektualinės puikybės nuodus. Atskleisk aukščiausią realybę, kad visi žmonės yra vienodai vertingi, ir todėl rusai bus gerbiami tik tiek, kiek jie patys rodys pagarbą kitiems. Suteik visiems rusams galimybę įveikti arba sustiprinti savo troškimą jaustis ypatingesniais už kitas šalis. 

O Ratnasambhava, padėk visiems rusams, kurie yra pasiryžę keistis, kad jie galėtų įvaldyti jutimų karaliją tavo transcendentinės auksinės šviesos ir didingo norus pildančio brangakmenio galia. Pripildyk juos žirgo greičiu, kad jie galėtų įveikti visas puikybės kliūtis. Padėk jiems įveikti bet kokią tendenciją teisti kitas šalis ir nematyti, koks nepalyginamai geresnis yra gyvenimas demokratinėse šalyse. Pripildyk juos ramybės, kad jie galėtų pamatyti, jog Rusija gali turėti klestinčią ateitį tiktai bendradarbiaudama su pasauliu kaip su sau lygiais. Padėk jiems išvysti Sen Žermeno Aukso Amžiaus Matricą laisvai ir klestinčiai Rusijai ir jų pačių vaidmeniui paverčiant tai fizine realybe. 

OM RATNASAMBHAVA TRAM (9X)

Mylimas Amitabha, tu begalinė Šviesa, tu įžvalgusis, sukoncentruok savo esybę atmosferoje virš Maskvos ir paleisk begalinę savo Įžvalgios Išminties bangą, atskleidžiančią, kad yra tikri troškimai, kurie gali būti patenkinti, ir netikri troškimai, kurių patenkinti neįmanoma. Padenk visą Rusiją, visus rusus užsienyje ir visą Ukrainą, išnaikindamas geismų, geidulių ir godumo nuodus. Atskleisk aukščiausią realybę, kad rusams nėra būtina leisti, jog jų gyvenimą prarytų bedugnė žmogiško troškimo praraja – noras jausti nacionalinį pranašumą prieš kitus. Suteik visiems rusams galimybę priimti arba atstumti ateitį, kurioje Rusija būtų lygi tarp šalių, nes būtų pakilusi į tokį patį žmogiškumo lygmenį kaip kitos šalys. 

O Amitabha, padėk visiems rusams, kurie yra pasiryžę keistis, kad jie galėtų įvaldyti suvokimo karaliją tavo transcendentinės rožinės šviesos ir didingo lotoso brangakmenio galia. Padėk jiems įveikti tendenciją jausti, jog kad ir kiek Rusijos imperija besiplėstų, to nėra gana arba to neužtenka. Pripildyk juos povo grakštumu, kad jie galėtų įveikti visas nenumalšinamų troškimų kliūtis, kuomet jie nori, kad kitos šalys juos gerbtų, tačiau jiems patiems stinga pagarbos kitiems. Padėk jiems išvysti Sen Žermeno Aukso Amžiaus Matricą laisvai ir klestinčiai Rusijai ir jų pačių vaidmeniui paverčiant tai fizine realybe. 

OM AMITABHA HRI (9X) 

Mylimas Amogasidhi, visada pasiekiantis savo tikslą, sukoncentruok savo esybę atmosferoje virš Maskvos ir paleisk begalinę savo Ištobulinto Veiksmo Visa Nugalinčios Išminties bangą, atskleidžiančią, kad su Dievu viskas yra įmanoma. Padenk visą Rusiją, visus rusus užsienyje ir visą Ukrainą, išnaikindamas pavydo ir pavyduliavimo nuodus ir baimę, kad rusai negali turėti to, ką turi kitos šalys. Atskleisk aukščiausią realybę, kad geresnė ateitis Rusijai iš tiesų yra įmanoma. Suteik visiems rusams galimybę priimti arba neigti, kad jie neprivalo įrodyti savo vertumo kentėdami daugiau už kitus žmones. 

O Amogasidhi, padėk visiems rusams, kurie yra pasiryžę keistis, kad jie galėtų įvaldyti pasirinkimų priiminėjimo karaliją tavo transcendentinės žalios šviesos ir didingo sukryžiuoto žaibo galia. Padėk jiems įveikti tendenciją jaustis bejėgiais. Pripildyk juos bekompromisine ištobulinto veiksmo galia, kad jie galėtų įveikti visas kliūtis, trukdančias pamatyti galią savyje, idant jie nesiektų didingumo paklusdami išoriniams autoritetams. Padėk jiems įveikti bet kokią tendenciją manyti, kad didybę galima pasiekti tik per valstybę. Padėk jiems išvysti Sen Žermeno Aukso Amžiaus Matricą laisvai ir klestinčiai Rusijai ir jų pačių vaidmeniui paverčiant tai fizine realybe. 

OM AMOGASIDHI AH (9X) 

Mylimas Vadžrasatva, tu deimanto prigimties, sukoncentruok savo esybę atmosferoje virš Maskvos ir paleisk begalinę savo Dievo Deimantinės Valios Išminties bangą, atskleidžiančią, kad šio pasaulio dalykai yra laikini ir niekada negalės patenkinti jų tikrojo troškimo – būti bendrakūrėjais su Dievu. Padenk visą Rusiją, visus rusus užsienyje ir visą Ukrainą, išnaikindamas bevališkumo ir nenoro gyventi nuodus. Atskleisk aukščiausią realybę, kad Dievo Valia jų viduje suteikia jiems galią įveikti požiūrį, kad Rusija yra pasaulio centras. Suteik visiems rusams galimybę priimti arba neigti, kad Rusija gali turėti klestinčią ateitį tiktai atrasdama savo vietą kaip lygi šalis tarp kitų šalių, imdama bendradarbiauti su pasauliu. 

O Vadžrasatva, padėk visiems rusams, kurie yra pasiryžę keistis, kad jie galėtų įvaldyti Buvimo karaliją, visų penkių savo esybės elementų integracijos lygmenį, tavo deimantinės šviesos ir didingo žaibo ir varpo galia. Padėk jiems įveikti tendenciją ieškoti didybės atsiskiriant nuo kitų šalių. Pripildyk juos visa nugalinčiu Buvimu Dievo Valioje, kad jie galėtų priimti, jog Rusiją iš tiesų yra įmanoma paversti šiuolaikine, demokratine šalimi. Padėk jiems įveikti bet kokią tendenciją manyti, kad didybę galima pasiekti tik per valstybę. Padėk jiems išvysti Sen Žermeno Aukso Amžiaus Matricą laisvai ir klestinčiai Rusijai ir jų pačių vaidmeniui paverčiant tai fizine realybe. 

OM VADŽRASATVA HUM (9X) 

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com