Gautama Buda, nušvitimas ir ego lygmenys

Klausimas: Mielas Buda, praėjusiame vebinare vienas iš mokytojų pasakė, kad jeigu tebesame įsikūnijime, negalime būti pakilę. Mokytojas taip pat pabrėžė, kad netikėtume tais, kurie teigia, jog yra pakilę. Kol žmogus tebėra fiziniame kūne, šis žmogus vis dar tebeturi ego. Tad, mano supratimu, žmogus negali pasiekti pilno nušvitimo arba pakilti, kol nemiršta ir nepalieka fizinio kūno. Tačiau budistų sūtrose Buda teigia pasiekęs pilną nušvitimą – anatą, nesavastingumą – savo paskutiniame ir ketvirtajame meditacijos lygmenyje, ir Buda tuomet pasiekė aukščiausią išmintį. Prašau, ar galėtumėte paaiškinti, kaip Buda galėjo pasiekti nušvitimą tebebūdamas fiziniame kūne? Ir jeigu tai yra tiesa Budai, tai kaip mums suprasti aukščiau pacituotą mokymą iš pakylėtųjų mokytojų, kad mes vis dar tebeturime ego, jeigu esame fiziniame kūne?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Gautamos Budos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 m vebinare „Būkite atviromis durimis Žemės planetai“.

Na, čia susiduriate su tuo, kaip yra naudojami ir interpretuojami žodžiai. Mes šioje konferencijoje kalbėjome apie faktą, kad po to, kai aš pakilau kaip Buda, mano pasekėjai pradėjo aplink mane kurti stabmeldystės kultą. Kai kurie turėjo šį troškimą sukurti regimybę, kad aš buvau visų laikų aukščiausias dvasinis mokytojas kada nors pasirodęs šioje planetoje, ir todėl privalėjau būti ypatingas nuo pat gimimo ir taip toliau. Tai yra tiesa, jog sakiau, kad pasiekiau tam tikrą lygmenį, kuriame įveikiau nesavastingumą ir pasiekiau aukščiausią išmintį.

Tačiau tai buvo aukščiausia išmintis, kurią aš sugebėjau tuo laiku matyti. Turite čia suprasti, kad kildami į aukštesnius dvasinio kelio lygmenis, jūs galite pradėti patirti tam tikrus dvasinius patyrimus. Daugelis žmonių iš įvairių kultūrų juos patyrė, net ir kai kurie žmonės, kurie nebuvo atvirai dvasingi. Ir kai išgyvenate vieną iš šių patyrimų, jums tai atrodo labai labai tikra. O tai reiškia, kad kai grįžtate į fizinį kūną ir išorinį protą, tampa lengva interpretuoti šį realybės pojūtį, tarsi tai turėjo būti aukščiausias patyrimas. Tai turėjo būti aukščiausias nušvitimas, aukščiausia išmintis, kurią yra įmanoma pasiekti. Tačiau gilesnė realybė yra tokia, kad tai tiesiog buvo tai, ką jūs tame lygmenyje sugebėjote matyti.

Kaip mes jau paaiškinome šioje konferencijoje, aš nebuvau pasiekęs aukščiausio nušvitimo lygmens. Padma Sambhava atėjo vėliau, būdamas pakylėtuoju mokytoju ir turėdamas aukštesnį nušvitimo lygmenį. Ir egzistuoja daug aukštesnių nušvitimo lygmenų pakylėtoje karalijoje, nusidriekiančių iki paties Kūrėjo.

Na ir dabar, gali egzistuoti tam tikra painiava, susijusi su tuo, ką turite omenyje kalbėdami apie „ego“ ar „nesavastingumą“. Mes jums davėme mokymą, kad visada egzistuos kažkoks ego elementas – tai, ką mes vadiname ego arba atskirąja savastimi, iki pat jūsų pakylėjimo, nes kitaip jūs negalėtumėte laikytis įsikibę fizinio kūno. Ir nors kai grįžau iš Nirvanos ir buvau fiziniame kūne, ir nugyvenau iki 81 metų amžiaus, ir buvo sakoma, kad pasiekiau nušvitimą, vis dar turėjau pakankamai tos savasties, kuri man leido išsilaikyti fiziniame kūne. Tačiau tas ego, kurį aš turėjau būdamas Buda, nėra tas pats ego, kurį daugelis žmonių šiandieniniame pasaulyje vadina ego ir kuris yra savanaudiškas psichologijos aspektas, verčiantis jus būti savanaudiškais.

Kaip paaiškinau savo diktavime, buvau pasiekęs tą vienovės jausmą, įveikęs atskirties jausmą ir todėl buvau įveikęs netikrąjį aš. Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad, remdamiesi tuo ego apibrėžimu, kurį daugelis žmonių naudoja, aš buvau laisvas nuo ego. Tačiau mes jums duodame išplėstus mokymus, sakydami, kad egzistuoja atskirosios savastys, susijusios su kiekvienu iš 144 sąmonės lygmenų. Kiekviena savastis yra grįsta iliuzija, ir jūs nenusimesite galutinės savasties, galutinės iliuzijos, kol nebūsite pasirengę pakilti. Taip buvo man, taip buvo Jėzui ir visiems kitiems, kurie pakilo iš Žemės.

Tad būkite atsargūs ir neužstrikite žodžių lygmenyje ir žodžių interpretacijose. Ir būkite atsargūs ir neužstrikite stabmeldiškume, nes mokymai, kuriuos mes dabar perduodame, nėra grindžiami šiuo stabmeldiškumu, mes nekalbame žmonėms, kurie turi šį stabmeldišką požiūrį. Iš esmės, galėtume sakyti, kad kai išlaikote iniciaciją 96 lygmenyje – kaip apie tai kalbėjome, kuomet įveikiate koncentravimąsi į save, kuomet nebesiekiate aukštinti savęs kaip atskiros būtybės, bet siekiate kelti visumą, – nuo to momento galėtume sakyti, kad esate laisvi nuo ego, pagal plačiausiai paplitusį ego apibrėžimą.

Tačiau kodėl tuomet nepakylate tame lygmenyje? Todėl, kad vis dar yra kažkas, ką norite patirti, yra kažkas, ką jums reikia perdirbti, kažkas, ką jums reikia išspręsti, ir tai darydami jūs padedate kelti kolektyvinę sąmonę, kurdami tą momentumą kolektyvinėje sąmonėje, kuri palengvina tai įveikti kitiems.

Summit Lighthouse organizacijoje buvo perduotas mokymas, kad galite pakilti su 51% subalansuotos karmos. Mes ne vienoje vietoje paaiškinome, kad tai buvo ribotas mokymas, kadangi iš tiesų negalite pakilti, kol nesate galutinai išsprendę savo psichologijos. Tačiau tuo buvo norima pasakyti, kad jums nėra būtina grįžti į įsikūnijimą, nes galite likusią savo psichologijos, savo karmos dalį išspręsti iš eterinės karalijos, ir tuomet iš tenai pakilti. Kitaip tariant, nepakylate tiesiogiai palikę fizinį kūną, kaip aš tai padariau, ar kaip pademonstravo Jėzus, nors jis iš tiesų grįžo į fizinį kūną ir gyveno iki 81 metų amžiaus.

Galėtume sakyti, kad kai pakylate į 97 lygmenį, esate laisvi nuo ego, pagal plačiausiai paplitusį savanaudiško ego apibrėžimą, tačiau jūs vis dar tebeturite šias atskirąsias savastis. Štai kodėl vis dar turite ką spręsti, ir tai jums leidžia ne tik išsilaikyti fiziniame kūne, bet taip pat išsilaikyti Žemėje ir vis dar matyti, kad jums yra svarbu čia būti, kad vis dar yra kažkoks darbas, kurį turite padaryti, vis dar galite čia nuveikti kažką gero, ir tai yra tikra tiesa, jūs iš tiesų galite padėti pakelti kolektyvinę sąmonę. Jeigu tiesiog pakiltumėte 97 lygmenyje, sukurtumėte trauką kolektyvinei sąmonei, tačiau nepereitumėte per kiekvieną iš šių žingsnių, būdami fiziniame kūne, išspręsdami savo psichologiją iki aukščiausio lygmens, ir tuo būdu atlikdami didžiausią tarnystę, kurią galite atlikti Žemei.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels