Žemesnysis aš - ego

Vidinis dialogas

Ego ir atskirosios savastys

Kokios yra mūsų aklosios vietos?

Gautama Buda, nušvitimas ir ego lygmenys

Noras būti ypatingu ir baimė suklysti

Troškimas būti ypatingu

Tęstinumo jausmą jums suteikianti savastis

Atsakomybės prisiėmimas už save ir savo gyvenimo kontroliavimas

Avatarų suvokimo filtras

Ego apibrėžimas ir ką reiškia neturėti ego

Kaip labiau įsisąmoninti proto pasąmonės lygmenis

Kai realybė pavirsta tik idėja, su kuria galima ginčytis

Iliuzijų, kurios reikalingos įsikūnyti Žemėje, prisiėmimas

Anti-ego koncepcija

Yra svarbu imtis vienos savasties vienu metu, ją pamatyti ir paleisti

Klausimas apie bendravimą su vidinėmis dvasiomis

Turite paleisti savastis, kurios sukūrė jūsų pasiekimus

Ryšio pajautimas su AŠ ESU Esatimi ir atskirosios savastys

Kuo vertingas įžengimas į atskirtį

Apgailestavimas dėl praeities ir pirmykštė savastis

Ego, vidinių dvasių ir atskirųjų savasčių koncepcija

Kaip elgtis su vidinėmis dvasiomis ir atskirosiomis savastimis

Ar mirsiu mirus mano ego?

Elektroninis diržas ir emocijos

Kaip ego gali pasinaudoti dvasiniu mokymu jūsų progresui sustabdyti

Kažkuriuo metu turėsite nutraukti sutartį, kurią jūsų ego sudarė su velniu

Kaip galime nukreipti sąmoningą protą, kad jis visada būtų Dievo Prote?

Tūnotojas ant slenksčio ar kūniškas protas?

Fundamentalus mokymas apie žmogišką išankstinį nusistatymą ir diskriminaciją